MOLDOVA MULTIETNICĂ (DUPĂ DATELE TOPONIMIEI ȘI ANTROPONIMIEI). PARTEA I

harta basarabiei

Principatul moldovenesc, înființat în a doua jumătate a sec. XIV (data înființării – anul 1359) pe teritoriul între Carpații de Est, Nistru și Marea Neagră, cea mai mare parte a căruia înainte de invazia tătaro-mongolilor întra în componența cnezatului de Halici, de la bun început a fost multietnic.

Legenda străveche moldovenească, povestind despre păstorii din Maramureș care, vînînd un zimbru, au întîlnit în regunea actualului oraș Suceava pe stuparul rusin Iațko (Ețko) și despre aceea cum mai apoi ambele părți și-au adus compatrioți de-ai săi pe aceste pămînturi pustiite mai devreme de către tătari, ne comunică informații despre componența etnică de bază în Subcarpația orientală( ПолевойЛ.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979. С. 111). În Maramureș, în afară de volohi, trăia și o populație numeroasă de rusini (astăzi cea mai mare parte a acestei regiuni istorice întră în componența regiunii Transcarpația a Ucrainei și doar 2/5 din teritoriu se află în componența României), au rămas rusini și pe teritoriul viitorului principat( Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма (от древнейших времен до начала XIX века). Кишинев, 1964. С. 104; Суляк С.Г Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории руснаков Молдавии. Кишинев, 2004. С. 69-72).

Despre numărul semnificativ și compactitatea populației rusine din Moldova menționează și cărturarii moldoveni din sec. XVII. Simeon Dascălul scria ”că este făcută țara den doao limbi, de rumâni (se are în vedere romanici de est – S. S.) și de ruși, de care lucru să cunoaște că și păn’ astăzi este țara giumătate de ruși și giumătate de rumâni” (LetopisețuL Țării Moldovei. Chișinău, 1990. P 28). Miron Costin scria că rusinii ”populară Cernăuţii, Hotinul şi toată regiunea Nistrului, ţinuturile Orhei, Soroca şi pe Prut jumătate din ţinutul Iaşilor, precum şi jumătate din ţinutul Sucevii”( Costin M. Opere. București, 1958. P 233).

În afară de rusini și volohi, aici erau prezente și alte grupuri etnice, care nu trăiau în mod compact. Printre ei erau slavi de sud (mai ales bulgari), care se mutau cu traiul în partea de sud a ținuturilor Carpato-Dunărene nu doar în sec. XI, dar și mai tîrziu (mai ales în masă la sfîrșitul sec. XVIII – începutul sec. XIX), tătari, sași (populație germanofonă din Transilvania), țigani, maghiari, evrei( ПолевойЛ.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979. С. 112). Pe vremea regimului fanariot (începînd cu anul 1711) în Moldova se mutau cu traiul greci. Unii din ei au devenit întemeietori ai neamurilor de boieri (Nacco, Cantacuzino, Casso ș. a.)( Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма (от древнейших времен до начала XIX века). Кишинев, 1964. С. 360).

L. L. Polevoi, folosind datele oiconimiei sătești a reușit să stabilească dinamica grupurilor etnolingvistice pe teritoriul Principatului Moldovei în sec. XIV – jumătatea sec. XV( Полевой Л. Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979. С. 113). Orașele Moldovei medievale la fel erau multietnice. În ele în sec. XIV – mijlocul sec. XVI pe lîngă populația de bază – moldovenii și rusinii – trăiau nemți, unguri, armeni, italieni, greci, polonezi ș. a.( Молдаване: очерки истории, этнографии, искусствоведения / Отв. редактор Я. С. Гросул. Кишинев, 1977. С. 207).

Mai apoi majoritatea reprezentanților minorităților etnice a fost asimilată de către volohi, jucînd un rol în etnogeneza etniei moldovenești. Un rol deosebit la formarea poporului moldovenesc l-a jucat componenta rusină, ceea ce a adus la formarea particularităților etnoculturale, care deosebesc moldovenii de etniile romanice de est înrudite( Суляк С.Г Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории руснаков Молдавии. Кишинев, 2004. С. 78).

Influența rusină se observă și în limbă (în fondul de bază al limbii moldovenești sînt peste 2000 de împrumutări est-slave), în cultura materială și spirituală a moldovenilor (locuințele, portul, folclorul ș. a. m. d.)( Зеленчук В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально-демографические процессы). Кишинев, 1979. С. 234-237; Мохов Н.А. Очерки истории формирования молдавского народа. Кишинев, 1978. С. 91; Суляк С.Г. Осколки Святой Руси. С. 79).

Limba rusină (carpatorusă) a fost limba oficială a Principatului Moldovei pînă la începutul sec. XVIII( Кочубинский А.А. Частные молдавские издания для русской школы (библиографические заметки) // Журнал Министерства народного просвещения. Часть CCCXXXXVII. 1903. Июнь. С. 396; Яцимирский А.И. Язык славянских грамот молдавского происхождения // Статьи по славяноведению. Вып. 3 / Под ред. В.И. Ламанского. СПб., 1910. С. 154; Panaitescu Petre P. Istoria RomâniLor. Chișinău, 1991. Р 117; Суляк С.Г Молдавская Русь (к 650-летию образования молдавской государственности). С. 14; Его же. Русский язык в Молдавии // Русин. Международный исторический журнал / Отв. ред. С.Г Суляк. 2010. № 3 (21). С. 97).

În statul moldovenesc chiar de la început a existat bilingvismul moldo-rusin( Раевский Н.Д. Контактеле романичилор рэсэритень ку славий. Пе базэ де дате лингвистиче. Кишинэу, 1988. Р 242. Pe teritoriul statului Moldovenesc limba rusă a avut statut de limbă oficială (de stat): în Principatul Moldovei pînă în sec. XVIII, pe teritoriul Basarabiei din 1812 pînă în 1917, pe teritoriul RSS Moldovenești în 1940-1941, 1944-1989 (pînă la adoptarea de către parlamentul Republicii Moldova Legii ”Despre funcționarea limbilor pe terioriul RSS Moldovenești”, în care limba rusă a primit statutul de limbă de comunicare interetnică).

M. S. Velikanova accentua, că din punct de vedere antropologic moldovenii (din Republica Moldova și Moldova de peste Prut) se deosebesc de români (valahi) și au trăsături clar est-slave(Великанова М.С. Антропология средневекового населения Молдавии (по материалам памятника Старый Орхей). М., 1993. С. 88-89).

Precum menționa academicianul român, profesorul de slavistică de la Universitatea din Iași I. Bărbulescu, elementul bulgar a întrat în limbile moldovenească și valahă, în toponimia Valahiei și Transilvaniei. La început moldovenii trăiau în această regiune împreună cu muntenii și slavii bulgari, mai tîrziu o parte din acești români s-au îndreptat spre Moldova, în care au ajuns în sec. XIII (unii susțin, că poate chiar și în sec. XII), în care din sec. VI trăiau rusini. De la ultimii, în urma asimilării lor, ei au moștenit o numeroasă nomenclatură geografică și cuvinte cu rusinisme (rutenisme) concrete( Bărbulescu I. Individualitatea limbii române și elementele slave. București, 1929. P. 80-81).

O parte din Principatul Moldovei – teritoriul dintre Prut și Nistru, care mai tîrziu a fost numit Basarabia, a întrat în anul 1812 în componența Rusiei. Tătarii nogai, care au fost puși de către turci în a două jumătate a sec. XVI să trăiască în Bugeac (sudul ținutului Pruto-Nistrean) au fost mutați de acolo de către ruși în timpul războiului din 1806-1812. În ținut are loc o creștere rapidă a populației. Dacă în 1812 numărul locuitorilor era de la 200 la 334 mii de oameni, în anul 1897 în Basarabia, conform datelor recensămîntului, trăiau 1 935 412 oameni. În afară de moldoveni și rusini, aici trăiau bulgari, găgăuzi (care s-au mutat aici cu traiul în timpul războaielor ruso-turce din 1787-1791 și 1806-1812), nemți (din 1814), elvețieni (din 1824), velicoruși, maloruși, polonezi, evrei, armeni, țigani și reprezentanți ale altor naționalități.

În această perioadă de asemenea are loc moldovenizarea. Îndeosebi de puternic de asimilare a fost atins nordul Basarabiei – raioanele de trai compact al rusinilor. Precum menționau cercetătorii de pînă la revoluția din 1917, asimilarea se răspîndea nu doar asupra limbii, dar și asupra traiului( Суляк С.Г. Этнодемографические процессы в Бессарабии в XIX – начале XX в. // Русин. Международный исторический журнал / Отв. ред. С.Г Суляк. 2012. № 1 (27). С. 17).

Avea loc și procesul invers, însă în măsură mai mică.

Datele toponimiei și antroponimiei ne permit să tragem concluzia despre caracterul multietnic al Moldovei din momentul înființării ei pînă în ziua de azi.

TOPONIMIA

Vorbind despre răspîndirea denumirilor rusine (în original: ruso-rutene – S. S.) în toponimie, profesoara din Iași Margareta Ștefănescu a constatat, că ele se găsesc îndeosebi pe teritoriul moldovenesc (Moldova de peste Prut, Bucovina, Basarabia). În Moldova dintre Carpați și Prut se întîlnesc 312 denumiri rusine (plus 24 indo-europene), 70 – cu sufixe rusine. În Basarabia – 45 (plus 2 indo-europene), cu sufixe rusine – 119. De asemenea se găsesc denumiri rusine ale localităților în Valahia, Dobrogea și Transilvania( Ștefănescu M. Rusismele-rutenismele din toponimia românească// Arhiva. Organul societății istorico-filologice din Iași. Anul XXXI. Iulie-Octomvrie. 1924. Nr. 3-4. P. 202).

Aceste denumiri existau acolo pînă la sosirea populației est-romanice și mai tîrziu au fost însușite de către ea, la fel ca și un anumit vocabular( Ștefănescu M. Rusismele-rutenismele din toponimia românească// Arhiva. Organul societății istorico-filologice din Iași. Anul XXXI. Iulie-Octomvrie. 1924. Nr. 3-4. P. 204).

Analizînd denumirile satelor din Moldova sec. XIV-XV, L. L. Polevoi a ajuns la concluzia, că 73,8% din ele sînt de origine est-romanică, iar 24,5% – de origine slavă (mai ales rusină). Satele cu sufixele -ovțî/-evțî/-ențî alcătuiesc 12,5%( ПолевойЛ.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979. С. 103).

GRUPURI ETNICE LA MIJLOCUL SEC. XIV
Numărul de sate:
Grupul est-romanic – 596
Rusinii – 322
Slavii de sud – 36
Alții – 46
În total – 1000.

Numărul populației:
Grupul est-romanic – 41 720
Rusinii – 31 020
Slavii de sud – 2 520
Alții – 3 220
În total – 78 480

În procente:
Grupul est-romanic – 48,7%
Rusinii – 39,5%
Slavii de sud – 3,3%
Alții – 8,5
În total – 100,0%

GRUPURI ETNICE ÎN PRIMUL SFERT AL SEC. XV
Numărul de sate:
Grupul est-romanic – 1 090
Rusini – 302
Slavii de sud – 37
Alții – 28
În total – 1 457

Numărul populației:
Grupul est-romanic – 87 200
Rusinii – 33 335
Slavii de sud – 2 960
Alții – 2 240
În total – 125 735

În procente:
Grupul est-romanic – 69,3%
Rusinii – 26,5%
Slavii de sud – 2,3%
Alții – 1,9%
În total – 100,0%
(ПолевойЛ.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979. С. 113).

Aceste denumiri sînt menționate de la sfîrșitul sec. XIV, de pildă, Ciursaevțî, Vladimirovțî, Bucurovțî, Marîșevțî, Dobrinovțî în uricul lui Roman Voievod de la 30 martie 1392(Documenta romaniae historica. A. Moldova. Vol. I (1384 -1448). București, 1975. P 3). În el se vorbește despre apartenența interfluviului Pruto-Nistrean la Voievodatul Moldovei: domnitorul Roman I se numește stăpînitor al întregii Țării Moldovei ”de la munte pînă la mare”.

Către a doua jumătate a sec. XV sufixul vechi rus -ovțî, precum considera lingvistul moldovan N. D. Raevskii, a evoluționat în cel rusin -ouțî. Mai tîrziu o parte din denumiri își vor schimba sufixul rusin în derivatul moldovenesc de la el -ăuți( Раевский Н.Д. Контактеле романичилор рэсэритень ку славий. Пе базэ де дате лингвистиче. Кишинэу, 1988. Р. 244).

Un loc nu prea mare în toponimia medievală a Moldovei îl ocupau denumirile etnonimice. Despre apartenența rusină a locuitorilor mărturisesc denumirile Rusi, Ruși, Ruscani, Roșiori, Roșcani (în total 12 toponime). Despre apartenența sud-slavă (mai ales bulgară) mărturisesc – Sîrbi (9 localități, majoritatea acestor sate puteau fi bulgare), Șcheieni, Șchei (schiu, pl. – schei, șchei – din lat. sclavus, slavu, astfel erau numiți bulgarii), Bolgari, Bulgari. De la sași provin Săseni, Sășciori; de la țigani – Țigănești, Țăgănei; de la greci – Grețcoie, Greci; de la tătari – Tătari, Tătărești, Tătărani ș. a. m. d. În total 1,7% din numărul localităților( ПолевойЛ.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979. С. 103-104).

Numele moldovenești, rusine, ungare, tătare și alte denumiri etnice nu înseamnă, că aceste localități erau locuite doar de reprezentanții etniilor date( Стати В. Топонимика // Молдаване / Отв. ред. М.Н. Губогло, В.А. Дер-гачев. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Институт культурного наследия АН Молдовы (Народы и культуры). М., 2010. С. 42).

Denumirile dispăreau din cauza mutării locuitorilor, erau înlocuite cu altele, inclusiv cu cele moldovenești. Acest fapt putea fi provocat nu doar prin schimbarea componenței etnice, dar și prin schimbarea proprietarilor moșiilor( Еремия А.И. Географические названия рассказывают. Кишинев, 1990. С. 43).

Pe lîngă toponimele de origine moldovenească și rusină, pe teritoriul Moldovei se găsesc denumiri de origine velicorusă, malorusă (Alexeevca, Alexandrovca, Antonovca, Bogdanovca, Mihailovca, Elizavetovca ș. a. m. d.), bulgară (Verbița, Dolna, Orehite ș. a. m. d.), turcică (tătară) – Baimaclia, Congaz, Cociulia, Taraclia, Tomai, Cimișlia ș. a. m. d., turcă – Bender, Ismail, ș. a. m. d.( Еремия А.И. Географические названия рассказывают. Кишинев, 1990. С. 47, 49, 51).

(va urma)

Serghei Suleac, doctor în istorie.

Reclame

3 gânduri despre „MOLDOVA MULTIETNICĂ (DUPĂ DATELE TOPONIMIEI ȘI ANTROPONIMIEI). PARTEA I

 1. Ce-a fost, o fi fost. Nimeni nu ştie cu exactitate. Realitatea că moldovenii (volohii, cum îi numeau cronicile Rusiei Kievene), au asimilat progresiv multe etnii şi toate popoarele migratoare războinice, care nu erau numeroase, nu numai pe ruteni, dacă or fi fost, care toţi s-au dizolvat în marea masă moldovenească şi şi-au uitat limba. Multă populaţie slavă a străbătut teritoriul locuit preponderent de români, începînd cu Moldova, Ardeal, Valahia, Banat şi Dobrogea, de unde se vede că în limba română au rămas cca 20% cuvinte slave, cam aceleaşi în toate aceste regiuni. Dincolo de Dunăre, la sud, unde exista şi acolo o populaţie românească la fel de numeroasă ca la nord de Dunăre, a fost asimilată progresiv de populaţiile migratoare slave, bulgari, sîrbi, croaţi, sloveni, slovaci care a covîrşit-o numeric. Cu toate acestea, atîta timp cît a existat imperiul otoman o mare parte din această populaţie a existat de sine stătător pînă pe la mijlocul sec. XX pe toată coasta Damaţiei, în Slovenia, Croaţia, Serbia, Bulgaria, Macedonia pînă în munţii Pindului din Grecia.
  Această populaţie sud dunăreană a fost influenţată major în limbă, de greci şi de slavi rămînînd doar denumirile unor localităţi şi numele lor cu sonoritate românească. Cine nu a auzit de imperiul româno-bulgar a fraţilor Asan, Petru şi Ioniţă Caloian de pe la 1100? Pînă azi s-a păstrat o regiune în Cehia cu numele Vlahovo, sau Valaţsko, unde oamenii nu mai ştiu nici o boabă de limbă română cu excepţia unor cuvinte pastorale legate de ocupaţiile lor ancestrale. Şi apoi localităţi ca Du(m)brava, Şlumani, Colopişte, Ciuciulata, Coriciani, Ciolina (Ciulina), Cercani, Treşani, Zatciani (lîngă Brno), Dubţini, Lucika, Vajani, Norbeceani, Slatina, Sliţani ş.a., denumiri ce nu au nici pe departe sonoritate slavă, dovedesc cu prisosinţă faptul că valahii ca renumiţi crescători de animale s-au răspîndit peste tot unde a existat hrană pentru animale, adică în zonele muntoase şi submontane pe timp de iarnă.
  Evident că oamenii de acolo din Cehia, şi-au pierdut de mult limba, au adoptat-o pe a poporului mai numeros care i-au copleşit numeric şi s-au amestecat cu populaţia locală. Este oare normal ca noi să pretindem că acele zone ne aparţin nouă, deşi cehii se cunosc de către toată Europa cînd au sosit pe acele meleaguri, şi de unde. La fel bulgarii (sud-slavii, nu bulgarii aceia care le-au organizat pe la anul 900 statul). Căci slavii bulgari sosise în acea zonă cu vreo 200 de ani mai înainte de a veni războinicii bulgari de neam turanic care le-au organizat statul, şi începuse deja fuziunea cu populaţia romanizată de acolo pe care au asimilat-o.
  Este vorbă că popoarele se formează pe naţiuni determinate de cultură şi limbă, nu pe vechile teritorii pe care le-au avut strămoşii lor. Ce contează faptul că rutenii s-au amestecat cu populaţia băştinaşă montană din Carpaţii României sau de pe văile rîurilor ce izvorăsc din Carpaţi, ei s-au integrat cu timpul culturii valahilor moldoveni, ardeleni sau, poate şi munteni. Ce vor să arate ruşii cu teoria lor neghioabă? Că ei s-au format în zona Carpaţilor? Istoria europeană cunoaşte foarte bine unde s-au format ei ca popor: pe undeva prin zona Volîniei şi Ruteniei. Dacă au roit-o spre răsărit, e treaba lor.

 2. În timpurile moderne care le trăim, agresiunea şi extinderea imperială nu se mai pot face aşa uşor ca în trecut, acum ai nevoie de o PROPAGANDĂ INTENSĂ care să justifice agresiunea, rolul opiniei publice devenită şi ea o putere care poate influenţa deciziile politice la cel mai înalt nivel, nu mai este de neglijat. De aceea aparatul propagandistic a devenit foarte complex, îmbrăcând diverse forme, şi nu cruţă niciun mediu de propagare, inclusiv internetul devenind un important câmp de luptă ca şi preludiu al unor bătălii viitoare.

  Rusia aruncă în luptă tot ce poate, întreaga greutate a mijloacelor sale de propagandă, nelimitate de vreo constrângere bugetară din moment ce OPINIA PUBLICĂ RUSEASCĂ NU ARE INFORMAŢII despre modul în care se cheltuiesc uriaşele încasări de pe exporturile de petrol, gaze şi materii prime. Mai este un factor favorizant în avantajul Rusiei în cadrul acestei bătălii, EXISTENŢA COZILOR DE TOPOR, a „coloanelor a cincea” risipite în întreaga lume, indivizi naivi, convinşi, plătiţi, interesaţi sau OPORTUNIŞTI gata să facă jocul unui posibil viitor imperiu în plină ascensiune.

  Iată, în lincul pe care l-am dat la sfîrşit, ce spun înşişi autorii ruşi din vechime cum ar fi Lev Semionovici Berg (1876 – 1950), în lucrarea sa „Basarabia”, M. Slavinski în lucrarea sa „Structura naţională a Rusiei şi Velicorusiei. Formele mişcării naţionale”, Petersburg, 1910, amiralul Mordvinov , colonelul de stat major A. Zasciuk, scriitorul şi etnograful rus A. Afanasiev-Ciujbinski, P. P. Soroka la 1878 în „Geografia Basarabiei”, N. V. Laşcov, publicistul rus L. T. Tihomirov, A. N. Kurotpatkin, celebrul jurnalist rus N. N. Durnovo împreună cu profesorul slavist A. A. Maikov ş.a.

  P. Kruşevan, vestit rusificator şi antisemit rus, la 1903 scrie că în Basarabia, mărginită de Prut, Nistru şi Marea Neagră „Moldovenii sau românii constituie marea majoritate a populaţiei Basarabiei. Înrudirea strânsă a limbii moldoveneşti cu limbile de origine latină, şederea prelungită a legiunilor romane în aceste părţi, însăşi numele de români nu lasă să subziste nici o îndoială asupra originii acestei naţiuni care o leagă de populaţiile care au locuit în Moesia sau Dacia lui Traian şi coloniştii romani. Ei vorbesc o latină stricată. Limba lor este însă mai apropiată de vechea limbă a romanilor decât chiar limba italiană”. Trebuie menţionată şi descrierea ţăranului basarabean la acelaşi Kruşevan, care spunea despre acesta: ”trăsăturile deosebit de fine care indică o rasă veche, nobilă. Aici noi întâlnim feţe cu tăietură caracteristică, daco-romană care ne amintesc sculpturile antice din epoca lui Traian. Profilul fin, energic, fruntea înaltă, nasul acvilin roman, părul negru, buclat, ochii negri, capul mândru aşezat pe umeri, toate acestea ne amintesc figurile din forul roman.” Despre femeile basarabene: „Femeile moldovence, de asemenea, au păstrat tipul roman care câteodată ni-l aminteşte pe acela al italiencelor cu ochi negri şi trăsături de matroană romană”, apoi continuă cu înşiruirea obiceiurilor comune basarabenilor şi italienilor, inclusiv desenele de pe covoare „care au zburat de pe malurile Tibrului pentru a se opri pe acelea ale Dunării şi Nistrului”.

  „Populaţia rusă colonizată în Basarabia, funcţionarii rusificatori nu s-au ocupat nici de situaţia materială, nici de cea morală a maselor. Poporul acesta moldovenesc nu vine în biserici ca să-i salute pe arhiepiscopii despoţi – duşmani ai naţiunii sale – când aceştia sosesc să inspecteze bisericile şi arhiepiscopi de aceştia Basarabia are trei”, zice celebrul jurnalist rus N. N. Durnovo.

  Cine doreşte să cunoască mai în detaliu părerile sincere ale acestor onorabili oameni politici şi de cultură ruşi, să deschidă acest link unde vor găsi destule dovezi ale realităţii:
  http://www.cristiannegrea.ro/geopolitica/2012/01/romanitatea-basarabiei-dupa-autorii-rusi/

 3. Vă prezint acest video ce redă discuţiile de la un colocviu de la dvs. pe seama consecinţelor celor 200 de ani de ocupaţie rusă în partea de răsărit a Maldovei . Unul dintre cei 3 vorbitori vorbeşte în limba rusă şi spune lucruri f. interesante. Eu am fost întotdeauna obiectiv şi nu depun patimă în tot ce spun, dar sunt profund convins de adevărul pe care îl cunosc şi nu mă poate nimeni convinge de contrariul. Iată, judecaţi şi dvs.:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s