APRECIERILE ”UNIRII” DINTRE BASARABIA ȘI ROMÂNIA DE LA 1918 DIN PUNCT DE VEDERE AL DREPTULUI INTERNAȚIONAL

large_image_3321.png
large_news-gal-image_362
Cît de legală a fost hotărîrea Sfatului Țării  de la 27 martie 1918 în contextul dreptului internațional?

În primul rînd, Sfatul Țării nu era un forum legislativ ales prin vot universal și direct de către întreaga populație a ținutului. El reprezenta doar anumite organizații care și-au trimis (cooptat) reprezentanții în componența lui. După cum am menționat mai sus, nucleul acestei organizații îl constituia partidul Național Moldovenesc, iar alegerile în Adunarea Constituantă din întreaga Rusie i-au oferit acestei organizații 2,2% din voturi. Iată ratingul maximal adevărat al Sfatului Țării (care în decembrie – ianuarie a căzut și mai jos) printre populația Republicii Democratice Moldovenești. Ce drept avea acest organ s-o reprezinte? În componența lui n-au fost reprezentate proporțional minoritățile naționale din ținut, muncitorii și țăranii. Deci ei nu aveau nici un drept să reprezinte populația Basarabiei și să-i hotărască soarta.
Iată cum apreciază această situație ex-președintele Republicii Moldova P.Lucinschi: ”Unirea, luînd în vedere prevederile dreptului internațional de la acea oră, nu era încheiată la toți nasturii, dat fiind că Sfatul Țării nu era un organ împuternicit cu drepturi legale de-a vota actul unirii”( Lucinschi P. Moldova și moldovenii. De ce țara noastră este mereu la sărăcie? (Încercare de răspuns la întrebare). Chișinău, 2007; P. 188). Noi vom completa acest gînd, menționînd că ea nu numai că n-a fost ”încheiată la toți nasturii”, ci în genere era completamente ”neîncheiată la nici un nasture” și se ținea doar pe baionetele ocupanților. Rolul ”nasturilor” îl jucau gloanțele.
Dacă e să presupunem că poporul ar fi ales prin vot universal și direct parlamentul, chiar și atunci soarta lui putea fi hotărîtă numai prin referendum. Dar lucrul cel mai important e că nici un deputat al acestui organ n-a fost ales în componența lui pentru a realiza ”unirea cu patria-mumă România”. Procedura votării a avut loc, dar n-a fost liberă. Despre condițiile ocupației militare și a a stării de asediu s-a vorbit mai sus.
E posibilă însă replica: ”Ce fel de ocupație, domnilor? Românii i-au ocupat pe români?” Și aici se admite un păcat împotriva adevărului: majoritatea absolută a moldovenilor se consideră anume moldoveni. Dar se mai găsesc ”argumente forte”: poporul e prostit și incult și nu conștientizează adecvat realitatea, și care popor și-a realizat unitatea națională fără a fi aplicată forța și violența? Însă ultimul popor european care și-a realizat unitatea națională în așa mod (cel german) a făcut-o în deceniul al VII-lea al sec. al XIX-lea cînd încă nici în morala europenilor, nici în dreptul internațional nu exista norma ”dreptului națiunilor la autodeterminare”. Pe cînd în 1918 acest drept era absolut recunoscut și devenise normă. Deci soarta Basarabiei o putea hotărî legitim numai populația acesteia și nimeni altul.
Dar aici apare un ”contraargument”: în condițiile războiului era imposibilă organizarea unor alegeri libere. Drept dovadă sînt aduse exemplele altor teritorii separate de Rusia sau chiar ale Statelor Unite ale Americii din perioada Războiului pentru independență, cînd primul Congres n-a fost ales de tot poporul. Chiar dacă vom cădea de acord cu aceasta, deloc nu înseamnă că soarta populației poate fi hotărîtă echitabil și legitim, contrar voinței sale.
Nici acest ”argument” însă nu are valoare, deoarece Rusia de facto a eșit din război încă în noembrie 1917 (și de jure în martie 1918), de aceea desfășuurarea alegerilor era posibilă și, cum deja nu o dată am menționat, în Adunarea Constituantă din întreaga Rusie ele au avut loc, inclusiv pe teritoriul Basarabiei, și legalitatea ei (adică a Constituantei) nimeni și nici odată n-a contestat-o, chiar și bolșevicii care au dizolvat-o. Mai mult chiar, cînd Sfatul Țării era în proces de constituire, toți, fără excepție, recunoșteau că misiunea lui principală constă în organizarea alegerilor în Adunarea Constituantă a Basarabiei și nimeni nu punea la îndoială posibilitatea desfășurării lor pe o bază democratică. Și doar la mijlocul lui ianuarie, odată cu întrarea armatelor române pe teritoriul RDM și ocuparea ei, liderii Sfatului Țării (primul a fost P. Erhan) au considerat desfășurarea unor astfel de alegeri ”fără sens”. Repetăm – ”fără sens”, deoarece chiar în condițiile ocupației militare românești rezultatele lor puteau fi doar contrare așteptărilor naționaliștilor aflați sub ocrotirea baionetelor românești.
Cît privește ”alte teritorii separate de Rusia” – oamenii care au proclamat independența Finlandei, Poloniei, Lituaniei, Letoniei, Estoniei exprimau voința acestor popoare și după proclamarea independenței, aceste teritorii au devenit state independente veritabile. Prin aceste acte a fost exprimată voința popoarelor de-a trăi în cadrul unui stat propriu independent. Iar după declararea independenței, cei care au proclamat-o (nefiind păziți de baionete străine) nu și-au vîndut țările unei puteri străine.
Referitor la SUA, analogia cu RDM de asemenea nu este la locul ei. În primul rînd, din aceleași cauze, ca și în cazul statelor noi create, limitrofe Rusiei. Iar în al doilea rînd, Congresul de la Filadelfia, exprimînd voința poporului american, s-a situat în fruntea luptei lui împotriva colonialiștilor și intervenționiștilor, iar Sfatul Țării, contrar voinței propriului popor, i-a chemat pe intervenționiști în scopul înrobirii lui și lichidării libertăților real existente.
Iar afirmațiile unor ”istorici” că oligarhia semifeudală română coruptă pînă la măduva oaselor și incompetentă, condusă de-un rege alogen semiautoritar, ”elită” care exploata crunt propriul popor lipsit de orice drepturi, conservînd înapoerea lui, putea să asigure libertatea de exprimare a voinței poporului moldovenesc, sînt pur și simplu ridicole. În această privință este deosebit de semnificativă opinia lui Octavian Goga, politician care nicicum nu poate fi bănuit de antiromânism, despre clasa politică românească: ”Țară de secături, țară minoră, căzută ruinos la examenul de capacitate în fața Europei… Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții improvizați astăzi în moraliști, miniștrii cari s-au vîndut o viață întreagă, deputați contrabandiști… Nu ne prăbușim nici de numărul dușmanului, nici de armamentul lui, boala o avem în suflet, ie o epidemie înfricoșată de meningită morală. Țara… cu conducători simpli hoți la drumul mare, trebuia să ajungă la marginea prăpastiei”( Citat după: Constantiniu Fl. O istorie sinceră a poporului român. București, 1997. P. 281).
Din punct de vedere al dreptului însă un interes și mai mare îl prezintă punctul de vedere al ilustrului diplomat român Nicolae Titulescu: ”Apoi, autodeterminarea (se are în vedere votarea din 27 marte – S. N.) a avut loc în vreme ce trupele române ocupau Basarabia… Dar autodeterminarea este, ca să spunem așa, plebiscitul. Orice plebiscit, pentru a avea o valoare de drept internațional, trebue să se desfășoare în libertate. De aceea, unde au fost folosite foarte adesea…, forțele internaționale au fost acelea care au menținut ordinea și nu forțele militare ale uneia sau alteia din părțile interesate”( Titulescu N. Documente confidențiale. București, 1992. P. 85; vezi de asemenea: Antonescu Mareșalul României și războaiele de reintegrare. Mărturii și documente. Vol. 3. Venezia, 1989. P. 49). Titulescu înțelegea perfect în ce constă vulnerabilitatea actului din 27 martie 1918.
În context, deja după încheerea carierei sale politice, el mai menționa: ”Ce este cel mai rău că această autodeterminare a fost precedată de două scrisori: a) Una a generalului Averescu, atunci, pentru prima dată Președinte al Consiliului, care spunea Sovietelor că trupele române vor fi retrase din Basarabia imediat ce ordinea va fi restabilită acolo; b) Cealaltă a lui Clemenceau care, în numele marilor puteri, îi scria lui Kolceak să-și continuie lupta contra Sovietelor, căci partea rusă a Basarabiei îi va fi atribuită întotdeauna”( Titulescu N. Documente confidențiale. București, 1992. P. 86). ”Așadar, își încheie gîndul marele diplomat, primul nostru titlu asupra autodeterminării Basarabiei este foarte slab”( Titulescu N. Documente confidențiale. București, 1992. P. 88). Adică, rezultînd din logica lui Titulescu, nu poate fi nici vorbă de-o careva autodeterminare în cazul Basarabiei în 1918.
După cum ș-a menționat, a protestat contra acestei decizii a Sfatului Țării Consiliul Comisarilor Poporului al RSFSR. În nota Guvernului sovietic din 18 aprilie se menționa că actul din 9 aprilie constitue nu numai ”o sfidare a Republicii Federative Sovietice Socialiste Ruse”, o încălcare revoltătoare a acordului sovieto-român despre evacuarea Basarabiei de trupele române, ci și o ”violare a populației basarabene, care unanim și-a exprimat protestul contra ocupației române”( Документы внешней политики СССР. Т. 1. М., 1957. С. 248-249).
Iată cum apreciază ”unirea” istoricul american Ch. King: ”O importantă sursă de instabilitate, provenită din cîștigul teritorial era statutul Basarabiei – singura achiziție teritorială a cărei poziție în cadrul României Mari nu a fost niciodată asigurată printr-un tratat internațional… Odată ce Japonia n-a semnat (corect: ratificat – S. N.) niciodată acest tratat (Așa-numitul Protocol de la Paris (sau Tratatul Ambasadorilor) din 28 octombrie 1920 dintre Anglia, Franța, Italia și Japonia cu România), iar Statele Unite și Rusia nici n-au fost invitate să-l semneze, el, tratatul, a rămas un instrument fără mare valoare juridică”( King Ch. Moldovenii, România, Rusia și politica culturală. Chișinău, 2002, p.37, 38).
Mai este un argument în folosul tezei că teritoriul dintre Prut și Nistru nu este românesc, evident indirect, dar foarte convingător, deoarece îi aparține lui N. Iorga – aprig părtaș al românismului și unirii Basarabiei cu România. Iată ce spunea el încă în 1912, în anul centenarului de la incorporarea Basarabiei în componența Rusiei: ”Basarabia nu e a nostră… Acum o sută de ani… am stat noi la luptă? …România nu exista, și în acea jumătate de Românie care era Moldova, nu se gândea nimeni că o astfel de Românie era cu putință… Niciun suflet nu s-a sprijinit pe amintiri, nu s-a deschis către speranțe pentru a da o luptă disperată spre care s-ar îndrepta astăzi recunoștința noastră pioasă… Azi, când avem nevoie măcar de-un singur erou, în numele căruia să facem prăznuire, nu-l găsim”( Iorga. N. Neamul românesc în Basarabia. Vol. 2. București, 1997. P. 52-53). Și nici nu-l puteau găsi, deoarece moldovenii niciodată nu se simțeau români și n-au tins să între în componența statului român.
Examinarea multilaterală a documentelor și studiilor istorice, a actelor diplomatice privind aspectul dat al problemei ne îngăduie să tragem concluzia: cea mai mare greșeală Guvernul românesc a comis-o în ianuarie 1918, cînd a ocupat Republica Democratică Moldovenească, ”părtaș cu drepturi egale în componența Republicii Federative Democratice Rusești”- aliată a României. Celelalte ”carențe”, ”lacune”, cît de grave ar fi, sînt totuși secundare în comparație cu actul de agresiune săvîrșit de Regatul român în ianuarie 1918, în urma căruia s-a încălcat dreptul poporului moldovenesc la autodeterminare națională, a fost întrerupt procesul de statornicire a Statului Moldovenesc.
Analiza legitimității ”unirii” Basarabiei cu România poate fi finalizată cu concluziile, în opinia noastră foarte convingătoare a unui cunoscut cercetător – Burian A. D., specialist în drept internațional, care menționează că ”reieșind din faptul că Sfatul Țării nu a fost ales de întreaga populație a Basarabiei, mai are oare rost să fie dezbătută problema referitor la faptul dacă un organ nelegitim poate să adopte hotărâri legitime, ba încă depășind competențele sale, deoarece problemele legate de predarea teritoriilor se rezolvă fie pe bază contractuală între subiecții unanim recunoscuți ai dreptului internațional, fie pe calea plebiscitului (referendumului)”( Burian A. Geopolitica lumii contemporane. Chișinău, 2003. P. 341).

Sursa: Nazaria Sergiu. O istorie contra miturilor: relațiile internaționale în epoca războaielor mondiale (1914 – 1945/1947). Chișinău, 2012.

Reclame

23 de gânduri despre „APRECIERILE ”UNIRII” DINTRE BASARABIA ȘI ROMÂNIA DE LA 1918 DIN PUNCT DE VEDERE AL DREPTULUI INTERNAȚIONAL

 1. Un articol mai tâmpit nu am citit în viața mea.
  Dragă autor, am să-ți spun una, pe lângă faptul că articolul e o dezinformare în masă e și scris aiurea de tot cu referință la P.Lucinschii trădătorul neamului, care mergea lunar la Moscova să se închine rușilor. Cică ocuparea Basarabiei (cu popor românesc) de către alți români. Armata română a venit în Basarabia la sfârșitul lui 1917 la cererea Sfatului Țării ca să o curățe de rușii bolșevizați, care au rămas de pe front și care primise ordin de la Lenin să facă în Basarabia revoluția bolșevică, cum au făcut-o în Ucraina, aici însă nu le-au ieșit, pentru că bravii soldați români alături de frații basarabeni i-au alungat peste Nistru. Lăsați poveștile voastre scrise la comandă pe banii lui Putin. Mizerii ce sânteți.

  • Ce-i cu citatul lui Lucinski, de nu vă convine?
   În statutul Sfatului Țării scria clar că sarcina lui este de a convoca Adunarea Constituantă, care una singură va putea hotărî soarta Basarabiei. Sfatul Țării nu avea competențe de a decide unirea cu România.
   Iată ce a proclamat Sf. Țării la 24 ianuarie 1918, în Declarația de independență a Republicii Democratice Moldovenești:
   ” Îndeosebi Sfatul Ţării şi sfatul miniştrilor Republicei Moldoveneşti se va sili să cheme cît mai degrabă adunarea poporană pe temeiul glăsuirei obşteşti, care va hotăra desăvîrşit rînduiala lăuntrică in ţară şi legăturile ei de unire cu alte ţări, dacă aceasta o va cere binele popoarelor republicei noastre.”
   Deci are dreptate Lucinski cînd spune: ”Unirea, luînd în vedere prevederile dreptului internațional de la acea oră, nu era încheiată la toți nasturii, dat fiind că Sfatul Țării nu era un organ împuternicit cu drepturi legale de-a vota actul unirii”.
   Și ce legătură are, că o spune Lucinskii sau altul? Dacă Lucinski va spune că cînd plouă se udă pămîntul, nu trebuie să credem ce zice, că e Lucinski, și îmbla la Moscova?

   Iar despre armata română, da, a fost chemată de SȚ, dar ea, prin acordul Averescu-Rakovsky și-a luat angajamentul să părăsească Basarabia, lucru pe care, evident, nu l-a făcut, încălcîndu-și promisiunile.
   Toată povestea românească despre ”unirea benevolă” din 1918 este cusută cu ață albă.

   • Lucinschii e un comunist afurisit, de aia e citat de prosti. Lucinschii a facut parte din partidul comunist al RSSM si dupa aia a fost trimis la Moscova de Bodiul sa se „perfectioneze” acolo ca sa-l pregateasca pentru a continua conducerea tarii.
    Pai daca tu citezi tradatori de neam, e clar cu tine, de aia asa saraci si prosti suntem ca neam „independent” moldovenesc, ca am fost condusi de oamenii Moscovei iar oamenii de tipul tau i-au ajutat sa ajunga la conducere.
    Iar blogul tau cu caracater anti-romanesc si pro-rusesc sa ti-l bagi intr-un loc cu tot cu dezinformarea pe care o faci.
    Trebuie sa fii tare spalat pe creier, ca sa fii impotriva unirii FIRESTI a doua neamuri ROMANESTI si sa incerci a demonstra ca asta a fost ilegal. Bafta in lumea ta mizera plina de rahat rusesc.

 2. Victor, ia seama la cuvinte. Spalati pe creer sintem oare toti cei care nu acceptam unirea? Intreb ca sa stiu, ca sintem 80% statalisti in Moldova, vreau sa stiu cit de normal la cap esti sa zici asa ceva.

 3. Offf…majoritatea sondajelor sunt făcute la comandă. Până nu se face un referendum, nu scoți în capăt. Dacă faci un sondaj de ăsta la Bălți, Comrat sau în Transnistria – poți scoate astfel de rezultate, căci acolo-s mulți rusofoni, însă la general pe toata Moldova nu vor scoate nici 25% pro Rusia.
  P.S. Obidin nu mi-ai răspuns la întrebarea mea, ești origine rusă? Obidin ți-e numele de familie?

 4. Poftim si o explicatie la primul sondaj, insa se refera pentru toate 3.
  Sondajul „Monitorul Euro-asiatic” realizat de Centrul de investigatii sociologice CBS-AXA a fost efectuat in perioada 28 ianuarie-8 februarie in 64 de localitati, pe un esantion de 1.030 de persoane, avand marja de eroare de +/- 3%.
  Directorul acestui institut basarabean este Ion Jigau, membru al Biroului Executiv al Partidului Democrat din RM, partid condus de Marian Lupu, fost membru al Partidului Comunist si candidat la presedintia RM din partea AIE, actuala coalitie de la Chisinau.
  Actionar majoritar al CBS-AXA este o companie din..Bulgaria, tara din UE care serveste drept ecran multor operatiuni de dezinformare ale serviciilor ruse.
  Poftim si ce companii ne „ajuta” sa face sondaje „corecte”.
  Toate chestiile astea sunt pentru a manipula mintea voastra limitata si nedezvoltata, incepand cu tatuca Lenin, apoi Stalin si acum Putin.

  • ”Toate chestiile astea sunt pentru a manipula mintea voastra limitata si nedezvoltata, incepand cu tatuca Lenin, apoi Stalin si acum Putin.”

   Cum să nu? 😆
   Victor, îmi pare că tu ești din România și nu prea cunoști realitățile noastre. Dacă ai îmbla prin Moldova și ai sta de vorbă cu moldovenii (ca să nu mai zic de minoritari), ai vedea că sondajele oglindesc perfect realitatea.
   Da dacă nu crezi sondajele, ia ascultă cum le confirmă prezidentul vostru:, ”nemanipulatule”. Vezi începînd cu 1:10. Ce are în vedere cînd zice ”marea majoritate”?
   Românii nici marșuri unioniste nu mai organizează la noi: e lipsă de aderenți. Acum au trecut cu mărșăluitul la București: că-i mai ieftin, participanții îs pe loc, nu trebuie să te cheltui să-i deplasezi pînă în orașele R. Moldova.

   ”Obidin nu mi-ai răspuns la întrebarea mea, ești origine rusă? Obidin ți-e numele de familie?”

   Eu sînt de origine moldovenească, neam de neamul meu au fost moldoveni. Vrei – crede, vrei – nu.

   • Eu sunt nascut si crescut in Basarabia. Deci sunt cetatean moldovean de etnie Romana. Basescu nu cunoaste nici el sigur cati sunt pro si cati contra Romaniei. Pentru asta trebuie sa se faca un referendum, astfel ca toata populatia sa raspunda. Insa problema e ca multi inca dorm si nu stiu ce vor, mai ales cei de la sate, care constituie majoritatea, pe ei nu-i intereseaza tare daca tara se va uni cu Romania, va intra in UE sau va intra in URSS-ul rusilor, pe ei ii intereseaza sa traiasca mai bine si sa nu fie saraci. Mai e un este un lucru cert ca pro-rusii, chiar daca-s putini ei sunt destul de activi si pare ca numarul lor e mare. Ei insa sunt putini si asta o demonstreaza atat organizatiile care nu pot aduna lume pentru un mars ca lumea. Mai scot niste mosnegi/babe cu 50 de lei, ca oricum aia nu au ce face acasa si se mai aduna inca cativa.
    Cert este un lucru, ca unirea celor se va produce din nou, ea a fost deja de 2 ori timp de 200 de ani de ocupatie ruseasca si va mai fi inca multe ori, asta pentru ca tine bine minte SANGE APA NU SE FACE. Niciodata rusul nu va putea face un popor intreg sa-l iubeasca cu de-a sila. Constiinta nationala, cat de manipulata nu e, oricum se va trezi.
    Referitor la numele tau „Obidin”, nu e de origine moldoveneasca/munteneasca/olteneasca intr-un cuvant Romaneasca, e de origine Rusa, poti avea tu cetatenie moldoveneasca, pentru ca bunel-tau Stalin a adus rudele tale din fundul Rusiei pentru a deznationaliza Basarabia, dar tu niciodata nu vei fi moldovean de origine, tu esti rus. Si logica ta e ruseasca. La fel ca si blogul tau pro-rusesc si anti-romanesc. Toata viata ati trait in propaganda si ati mancat-o si de aia niciodata nu veti gusta din viata libera pe care o are un european, un american etc. Sunteti niste zombi, manipulati de fiecare cioban cu pseudonim Voronin. Sincer mi-e mila, pentru ca in viata voastra frumosul si bunul este limitat. E destul sa compari un rus cu o alta nationalitate si vezi imediat diferenta. Apropo, serviciul meu m-a facut sa calatoresc destul si sa cunosc multi oameni de diferite nationalitati, apoi sa stii ca rusii nu sunt priviti cu ochi buni de nimeni, toti cunosc ce oameni reci si fara respect sunt. Singuri si-au creat reputatia asta, mai degraba dictatorul lor.

   • ”Basescu nu cunoaste nici el sigur cati sunt pro si cati contra Romaniei.”

    Nimeni nu știe starea reală, unul tu o cunoști!!! 😆
    Măi Victor, nu vrea lumea să audă de români. Iar vina nu-i a rușilor (voi aveți practic monopol informațional în țară, dar vi se năzar propagandiști ruși), ci a românilor înșiși. Nimeni nu discreditează mai tare românismul și românii decît singuri românii. Eu țin minte podurile de flori din 1990, un milion de moldoveni s-a revărsat pe malul Prutului în întîmpinarea ”fraților”. Au trecut 20 de ani, toți participanții la acele ”poduri” sînt încă în viață, dar iată că ”sentimentele frățești” față de români s-au răcit. De ce oare? Acum nu mai poți da vina pe rus. Pentru că moldovenii au văzut cine-s românii și i-au cunoscut îndeaproape.
    Și altceva, mi-a venit așa un gînd. Am citit pe blogul lui B. Țîrdea că ratingul lui Timofte este de 0,6%, al lui Leancă – 1%, al lui Corman – ZERO. Cred că cele ale bandiților Plahotniuk, Filat, Ghimpu în genere sînt negative. Uite ce susținere au ei în popor. Iar aiștia sînt cei care se prezintă ”români”, ei ”sunt” pentru limba ”română”, au toți pașapoarte românești. Deci, ei sînt asociați de către lume cu ”România”, ”românesc”, ”românism” ș. a. Cum crezi tu, poate cîștiga la noi cauza voastră cu așa reprezentanți? Sau iar Putin e de vină?
    În rest, ca un român adevărat, bagi retorică limbută, stropită din belșug cu ură față de ruși. Îți mai repet că eu nu-s rus, așa că toate învinuirile tale sînt pe lîngă adresă. Iar înainte de a spune că nimeni nu-i privește pe ruși cu ochi buni, ia gîndește-te, cine din vecinii României îi vede cu ochi buni pe români?

 5. Hehe, treaba este exact pe dos decat o vedeti : timp de 200 de ani moldovenii au fost spalati pe creieri cum ca romanii sunt dusmanii lor, sunt boierii, sunt fascistii, ca Eminescu e moldovean si nu roman si tot asa. Aceata politica perversa a rusilor (aplicata si in alte regiuni) nu a prins la tot poporul, dovezi fiind meetingurile din 89, oamenii de cultura , oamenii simpli care simt romaneste, cati or fi ei …. Dupa anii 90, defapt legaturile dintre Romania si RMoldova s-au intarit, tocmai cum spuneti, oamenii s-au cunoscut si au vazut ca sunt acelasi popor … iata din nou spun, e plin de moldoveni in Romania si la munca si la studii, e plin de romani in RMoldova, cele mai multe masini cu numere straine din RMoldova sunt cele inregistrate in Romania, firme mixte, afaceri, colaborari si asa mai departe …

  Degeaba denigrati zi de zi Romania pe acest site, deja legaturile devin din ce in ce mai puternice. Si ma refer la cele culturale si economice, caci timpul visatorilor de la podul de flori a trecut. Oamenii au devenit mult mai pragmatici. Aceasta e societatea de astazi, materialista. Nu bazata pe „ochi buni „, iubiri poetice …. Nu conteaza ca rusii sunt vazuti ca niste porci in toata europa, conteaza ca statele puternice fac afaceri cu ei din motive economice. Nu conteaza ca romanii sunt vazut ca tigani de catre unii ignoranti din vest, conteaza ca eu cand merg in vest, atat timp cat sunt civilizat, sunt tratat cu respect in orice institutie, hotel, restaurant, de catre oamenii de rand. Nu conteaza ca si moldovenii sunt vazuti ca tigani in Rusia sau ca oameni de mana a doua, conteaza ca atunci cand muncesc, sunt platiti si gata. Deci treaba asa cu iubirea intre popoarele vecine e doar praf in ochi ptr fraieri. Regula se observa si in cazul de fata cu Rusia: cum a vazut ca RM vrea sa semneze acordul cu UE, isi vede de interes fara iubiri fratesti intre cele 2 popoare „slave”: v-a intors vinurile, fructele, au expluzat moldoveni si v-a amenintat ca o sa inghetati la iarna. Distractia cu mama rusia deabea acum incepe …

  • 1. După peste 20 de ani de propagandă totală în RM (la școli se învață ”limba română”, ”istoria românilor”, steagul e românesc, stema e românească, denumirea valutei e românească, imnul o perioadă a fost românesc, străzile sînt numite în cinstea personajelor românești, etc), paradoxal, 2/3 din moldoveni încă continuă să se considere moldoveni, iar nu români și susțin limba moldovenească. Eu aș zice că rezultatele româniștilor sînt foarte modeste. Vouă vă place să spuneți, jignind un popor întreg, că au fost toți (aproape toți) ”spălați pe creier”. Însă dacă 200 de ani, cum ziceți voi, rușii ne-au deznaționalizat, ne-au sufocat cultura, nimicit, deportat, etc, apoi noi am dovedit că ne-am păstrat și limba, și obiceiurile, și tradițiile, și muzica, și religia, și cultura noastră. Toate acesea au rămas vii și s-au păstrat în conștiința moldovenilor, necătînd la toate străduințele rușilor, da iaca faptul că moldovenii sînt români – nu!!! Nimic nu s-a șters din memoria moldovenilor, în afară de numele lor – ”români”! Mi se pare cam straniu acest fapt, și, la drept vorbind, puțin probabil.

   2. Nimănui nu-i place să i se arate laturile sale obscure. Dar pe români îi denigrează românii înșiși. Sau eu am inventat ceva? Cine îi denigrează pe ”românii” Filat, Plahotniuc, Ghimpu, Leancă, Corman, Timofte, și alții mai mărunței, decît ei singuri, prin faptele lor?

   3. Rusia acționează ca în proverbul ”Bate șaua ca să se priceapă măgarul”. În anii 50, 60, 70, 80 Rusia a făcut investiții masive în Basarabia. Și ce a căpătat cu asta: că i-a crescut pe alde Ghimpu, Tănase, Bogatu, care de dimineață pînă sara aruncă cu zoi în ea? Timpurile ”bunului samaritean” s-au terminat: sînteți atît de breji – descurcați-vă!
   Nu ziceți voi că toate relele pentru noi au venit, vin și vor veni de la Rusia? Păi trebuie să nu bucurăm că ei ne lasă în pace, să începem a dovedi că și fără ei ne putem face treburile, nu?

 6. Imi place asta „În anii 50, 60, 70, 80 Rusia a făcut investiții masive în Basarabia. Și ce a căpătat cu asta…”.
  Omule URSS a ridicat uzini, fabrici, colhozuri etc. Insa asta nu pentru ridica nivelul de trai a poporului, moldovenii lucrau din greu sa ridice economia URSS. Toate fabricile, uzinele lucrau, dar magazinele cu vitrinele goale, sau tu nu ai trait in URSS? Nu ai stat pentru un kg. de smanatna si o paine cate 3-4 ore in rand? 90% din productie se exporta, ca sa prospere „velikii soiuz” dar oamenii aveau doar necesarul, nu-ti puteai permite ce doresti tu, dar ce exista doar. Saracul om, daca dorea sa-si cumpere o masina sovietica, trebuia sa stea in rand 7-10 ani sa mearga pe la adunari, pe cand Lada se afla la vitrina in occident, europeanul se ducea si o cumpara a doua zi. Comunismul/socialismul face statul puternic (compus din cativa conducatori milionari, care dirijeaza cum le place lor banii), iar majoritatea saraca. Exemplu: China, Corea de Nord, URSS, Cuba etc.

  • ”Toate fabricile, uzinele lucrau, dar magazinele cu vitrinele goale, sau tu nu ai trait in URSS?”

   Am apucat oleacă de ”Soiuz”, așa că știu cum era în realitate, basmele tale despre rînduri de 4 ore poți să le povestești copchiilor care n-au apucat acele vremuri. Cît am fost la școală, în fiecare an plecam în excursii – am cutreerat toată Uniunea. M-am convins că noi în Moldova trăiam mai bine decît în celelalte republici (în afară de ”Pribaltika”, aceia aveau un nivel mai înalt de viață decît noi). Asta eu am văzut cu ochii mei.
   Să spui că atunci a fost mai rău ca acum trebuie să fii sau un mucos dezinformat îndopat cu propagandă postsovetică, care încă nu și-a șters laptele mamei de pe buze, da i se pare că de-amu le știe pe toate, sau un neobrăzat ce minte cu nerușinare. Tu din care categorie faci parte?

   Te rog să citești ce spune Vasile Ernu despre acea perioadă, atît de urîtă de ”români”:
   ”Recent, vorbeam cu un bun amic din Chişinău, scriitorul si traducătorul Oleg Panfil (Interviul cu el poate fi citit în noua mea carte Intelighenţia rusă azi). El susţinea, pe bună dreptate, ca nivelul de industrializare atins în anii 60-80 din perioada sovietică este unul fără precedent şi care, din păcate, nu va mai putea fi atins niciodată. Oleg îmi spune ceva de genul: „cînd călătoresc pe lîngă fosta uzină MEZON, unde în anii’ 70 se asamblau microcipuri pentru computere, valabile ca model şi azi în Japonia, sau Mikroprovod – care producea cabluri pentru industria aeronatică, pe care acum îl produce doar o singură uzină din lume, înţeleg că la un astfel de nivel tehnologic, Moldova nu va mai ajunge NICIODATĂ, pentru că astfel de tehnologii sȋnt la cheremul a doar cinci state din această lume. Niciodată, Moldova nu va mai avea acces la acele sume colosale, necesare elaborării unor astfel de tehnologii, nici la acea elaborare ştiinţifică, ce presupune decenii de cercetare şi investiţii astronomice”.

   Perioada aceea este foarte importantă şi din păcate nimeni nu vrea sa o discute serios, căci nu-i aşa, acum ne ocupam să prindem vrăjitoarele comuniste şi orice încerci să discuţi depre perioada sovietică a RM trebuie neapărat să fie redus la GULAG. DA, a fost multă suferinţă şi foarte multă represiune, dar trebuie analizate toate sectoarele sociale. De ce e important să discutăm şi despre tipul de industrializare, nivel de educaţie, structurare socială a anilor 60-70? E important să înţelegem ce fel de infrastructură şi ce fel de munci presta o bună parte a populaţiei în diversele ei sectoare. Pentru că atunci, pentru prima data în Basarabia, a apărut o pătură socială educată, nu doar în sectorul umanist, ci şi medical, tehnic etc. E un caz fără precedent cînd în spaţiul nostru predominat agrar, în doar o generaţie, s-a creat o întreagă clasă de medici, ingineri, agronomi etc foarte bine educată, care mai tîrziu avea sa joace un rol hotărâtor în procesul de creare a statului RM. Crezi că întîmplător are loc explozia culturală fără precedent în acei ani? Vezi realizările extraordinare în muzică, literatură, film, dans, operă şi teatru etc. Acel nivel de deschidere entuziastă, universalism cultural şi intelectual, precum şi nivel educaţional tehnic, nu cred că-l vom mai atinge curînd în RM. In anii aceea a fost o deschidere în RM mult mai universalistă (poate şi din cauză că la Moscova se întîmpla acelaşi fenomen, iar spaţiul sovietic avea alt tip de circuit) decît în România acelor ani. Asta e o temă foarte interesantă, însa din păcate, lăsată în uitare.

   Să vă spun ceva şi despre sat? Păi haideţi să facem o statistică cu cîte cinematografe, librării, dispensare medicale, parcuri auto deţineau satele moldoveneşti în anii 70-80 şi cîte mai sînt funcţionale astăzi. Rezultatul e catastrofal. Eu nu idealizez trecutul, ci vreau să trag un semnal de alarmă faţă de catastrofa în care ne aflăm.

   După anii 90 am intrat într-un regres teribil faţă de anii 60-70 şi în domeniul cultural şi industrial şi fireşte agricol. Pot sa demonstrez oricînd asta. In acest moment tipul de agricultură, ca să revin la problemă, care se face în RM (cu mici excepţii) este sub nivelul colhoazelor din anilor 70-80 care de bine de rău erau cît de cît organizate, tehnologizate şi irigate. Dar acestea sînt teme tabu în RM ca şi în RO. Repet, eu nu idealizez acea perioada, ci doar constat regresul faţă de un timp pe care acum îl diabolizam. Agricultura de subzistenţă care se face în RM, dar şi în România, este falimentară, iar cele doua state nu fac nimic să găsească soluţii. Din păcate, cei mai năpăstuiţi din această perioadă de tranziţie spre capitalismul glorios au fost muncitorii şi ţăranii. Muncitorii din fabricile şi uzinele care s-au închis au fost aruncaţi primii la coşul de gunoi al istoriei, căci nu mai erau profitabili, iar ţăranii chiar dacă au fost aruncaţi si ei la coşul de gunoi al istoriei, ei încă se încăpăţinează să reziste. Cît vor mai rezista, e greu de spus. Însă satele noastre trăiesc cea mai mare tragedie de la al doilea război mondial încoace.”

 7. Sunt de-acord cu ce scria Vasile Ernu. Economia intr-adevar era foarte dezvoltata comparativ cu cea de azi, insa asta nu-i facea pe oameni mai bogati, ci construia marele imperiu. Repet, oamenii aveau bani toti, nu aveau ce cumpara pe ei, pentru ca productia se exporta peste hotare. Trebuia sa te limitezi la ce exista in magazine. Nu puteai calatori decat in tarile URSS sau inca cele cateva cu regim comunist Ungaria, Yugoslavia, Cehoslovacia (in afara de Romania, ca nu cumva sa da-i de rude acolo). Propaganda sovietica bantuia peste tot ca URSS e cea mai buna uniune, iar rubla e mai puternica ca dolarul, chiar daca dolari nu puteai cumpara si nici in USA nu puteai pleca. Despre Statele Unite se spunea peste tot, ca acolo e saracie si ca mor oamenii de foame si ca poti fi omorat pentru o bucatica de paine, chestii de genul asta. Nu era libertate de exprimare, trebuia sa te conformezi cu sistemul, ca altfel nimereai in cel mai bun caz in inchisoare. Daca-ti place atat de tare regimurile dictatoriale, atunci de ce nu ne lasi si pleci la Putin? Lasa moldovenii sa se dezvolte desinestatator in democratie, crede-ma ca vor evolua mai bine, mai incet dar mai sigur, si nu va mai exista riscul de colaps. Un imperiu cand cade, cade tot, se distrug toate sferele, pentru ca populatia era atat de prost manipulata ca nu putea sa continuie de sinestatator, singur ai dat exemplul Moldovei mici.

  • ”Economia intr-adevar era foarte dezvoltata comparativ cu cea de azi, insa asta nu-i facea pe oameni mai bogati, ci construia marele imperiu. ”

   Se vede că toate aceste case s-au făcut pentru ”marele imperiu”, nu pentru oameni. Toate aceste apartamente au fost date oamenilor gratis, îți închipui așa ceva în ziua de azi? Cum își făcea moldovanul de la sat casă? ”Selsovetul” îi dădea loc de casă pe degeaba, într-o vară, cu ajutorul neamurilor, făcea fundamentul, ridica pereții și punea acoperișul, iar în al doilea an punea ferestrele, ușile, tencuia, vopsea cu var și în toamnă se muta în casă nouă. În doi ani erai cu casă. Acum tu îți imaginezi, muncind cinstit la sat, la pămînt, să-ți faci casă în doi ani? Moldovenii au un așa obicei, să scrie pe casă, sus, sub acoperiș, la loc văzut, anul cînd s-a făcut casa. Apoi mergi prin satele noastre și vezi, cîte case s-au făcut în anii 70-80, și cîte după 1990.

   ”Propaganda sovietica bantuia peste tot ca URSS e cea mai buna uniune, iar rubla e mai puternica ca dolarul, chiar daca dolari nu puteai cumpara si nici in USA nu puteai pleca. ”

   Propaganda sovietică e floricele pe lîngă cea de azi. După ce vezi știrile de la ProTV, îți vine să-ți tai vinele.
   Cît de egoist poți să fii: să te bucuri că ți s-a năruit țara numai pentru că acum să poți pleca în SUA! Și cîți își pot permite, muncind cinstit în Moldova, să călătorească prin America, dar și prin aceleași Cehoslovacie, Ungarie, Bulgarie…?

   ”Nu era libertate de exprimare, trebuia sa te conformezi cu sistemul”

   Nu era libertate de exprimare, dar erau Druță, Vieru, Matcovschi… Acum este libertate de exprimare, dar pe cine îi avem? Pe pederastul Vasilcău?

   ”Daca-ti place atat de tare regimurile dictatoriale, atunci de ce nu ne lasi si pleci la Putin?”

   Dacă vouă, ”românilor”, vă place atît de tare România, atunci de ce nu ne lăsați și nu plecați la Băsescu?
   Victor, URSS și RSSM în ea nu erau raiul pe pămînt și nu era o societate ideală, dar în comparație cu dezmățul de azi, nu poți să nu recunoști că era o altă lume, mai umană. Erau unele lucruri anapoda, care trebuiau schimbate, înbunătățite, dar pentru aceasta nu trebuia de distrus întreg sistemul. Tu cînd vezi că trebuie de făcut reparație în casă, nu te apuci din cauza asta să dărîmi toți pereții, nu?

   ”Un imperiu cand cade, cade tot, se distrug toate sferele, pentru ca populatia era atat de prost manipulata ca nu putea sa continuie de sinestatator, singur ai dat exemplul Moldovei mici.”

   De pildă, Belorusia, și-a păstrat și industrie, și agricultură, ba încă a reușit și să le dezvolte, și oamenii stau acasă, nu pleacă la cules căpșune. Iar în 1991 eram cam în aceleași condiții ca ei. N-am avut noroc de unul ca Lukașenko. Pe noi ne interesa mai tare să ne ucidem unul pe altul cu transnistrenii din cauza limbii române, decît să păstrăm și să dezvoltăm acel bun care ne-a rămas de la URSS.

 8. Pintru exista trecutul in mintile oamenilor?

  a/ ca sa nu calce pi-aceas grebla a doua oara,
  b/ cel bu sa se poata face si mai bun.

  Cred ca pi nimi nu incurca in „libertatea” de az(o socot vulgara) ,sa se dezvolte o economie de atunci…ar insamna libertate criza de moralitate,lipsa de cultura,ciniea sufleteasca fata de apropietul sau?…ici ceva nu-i sanatos….poate in URSS erau restrictii insa oameni fericiti erau covirsitoarea majoritate…complicat li era celor destepti aflinduse in limita parantezelor traditionale,dar destepti cum se stii se nasc foarte rar,distepti am in vedere cei dusi cu luntrea in alta parte….asa ca di stricat s-o stricat,di facut nu pre pot estea care pretind a fi ce nu sint.

  • Eu pot să-l înțeleg pe Plahotniuk dacă acela ar spune că era rău pe timpurile URSS: atunci el nu putea fura, sistemul era o piedică pentru el care apăra pe cei mai slabi de așa șakali ca dînsul. De aceea asemenea ”deștepți”, care se simțeau stingheriți, s-au cocoțat în fruntea partidului și a conducerii, au distrus ”Soiuzul”, ca să poată prăda în voie.
   Lumea a fost amăgită cu cîte o bombonică sub forma de promisiuni că vor trăi ”ca-n Amerika”.
   Dar nu pot înțelege indivizii de teapa lui Victor, care s-au găsit mari deștepți, dar nu văd mai departe de vîrful nasului, care scuipînd venin și aruncînd glod în trecutul sovietic, fac jocul tîlharilor care-și bat joc de propriul popor

 9. „Nu era libertate de exprimare, dar erau Druță, Vieru, Matcovschi… Acum este libertate de exprimare, dar pe cine îi avem? Pe pederastul Vasilcău?”
  Vieru si Matcovschi au fost ucisi de rusii, care-i aperi. La fel Ion si Doina Aldea-Teodorovic, doar nu crezi ca acesti basarabeni, care promovau romanismul, au murit toti prin coincidenta din cauza accidentelor rutiere. Unicul Druta, care s-a vandut rusilor si s-a mutat la Moscova sa le dedice versuri acolo.

  „Și cîți își pot permite, muncind cinstit în Moldova, să călătorească prin America, dar și prin aceleași Cehoslovacie, Ungarie, Bulgarie…?”
  Slava domnului calatoresc moldovenii destul in Europa si peste oceane. Probabil esti un frustrat, care astepta gratis sa i se dea tot. Munceste si vei avea. Ti-am sugerat eu sa pleci in Rusia, daca-i iubesti asa tare pe rusii, dar am uitat ca moldovenii se afla deja in „blacklist” la ei, din cauza santajelor prietenilor tai, ca nu le place apropierea de UE si de mama Romania. Pe mine tu nu ma alunga, ca Basarabia a fost, este si va fi pamant romanesc. Iar unirea fireasca a poporului romanesc e inevitabila. Nimeni pe tine sau pe voronin & co nu va vor intreba daca sunteti voi de-acord cu asta sau nu. Voi sunteti o minoritatea frustrata.

  • ”Vieru si Matcovschi au fost ucisi de rusii, care-i aperi. La fel Ion si Doina Aldea-Teodorovic”

   Văleu, băiețel, da tu suferi și de paranoia, că ”românii basarabeni” sînt ”vînați” sistematic, cum pot eu să te iau în serios?
   Ai uitat să-l amintești și pe Ilașcu, să-l pui la grămadă, se vede că și lui rușii i-au organizat un accident rutier. Tot ei au impus-o pe Lari să se alcoolizeze, tot ei l-au cumpărat pe Roșca…
   Cînd susții ceva, trebuie să ai dovezi de fer, nu presupuneri neîntemeiate, că altfel te faci de rîs.

   ”Pe mine tu nu ma alunga, ca Basarabia a fost, este si va fi pamant romanesc.”

   Stai liniștit, trăiește sănătos unde vrei și visează în continuare.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s