CARE ERA LIMBA BĂȘTINAȘILOR DIN MOLDOVA DE EST? CÎTEVA MĂRTURII DIN DOCUMENTE BISERICEȘTI DIN SEC. XIX

„ …Dintre limbi, în seminar se vor studia de preferinţă şi neapărat: limba rusă ca cea domnitoare; cea moldovenească naţională, ca elevii să poată, în acea limbă, propovădui cuvîntul lui Dumnezeu şi moralitatea cea bună; limba latină, deoarece din aceasta s-a format şi se poate îmbogăţi cea naţională ; limba greacă, fiindcă în această limbă au fost scrise, în original, dogmele şi învăţăturile legii creştineşti, iar celelalte (limbi) după dorinţă”.
Din proiectul de organizare a vieţii bisericeşti în Basarabia, alcătuit în 1812 de exarhul G. Bănulescu-Bodoni, „Arhivele Basarabiei”, Chişinău, 1929, I, p. 32—43

„…vor învăţa, afară de trebuincioasele învăţături — rosieneşte, latineşte, greceşte şi pe limba moldovenească, cu gramatica curată scrisoare şi pravila scrisorii, fieştecare învăţătură pe ceasurile orînduite deosebit”.
din ucazul mitroplitului G. Bănulescu-Bodoni de la 20 septembrie 1812 cu privire la deschiderea Seminarului din Chișinău, «Труды Бессарабского Церковнаго Историко-Археологического Общества», IX, p. 60.

„ …din mănăstirea moldovenească a Neamţului am adus pe un tipograf iscusit — călugărul Ignatie,— după propria lui dorinţă, care, fiind de felul lui velicorus, pe lîngă limba slavonă cunoaşte şi acea moldovenească, de aici. Cenzura va fi sub propria mea supraveghere, şi nici o carte nu va fi pusă sub tipar fără a fi cercetată de mine”.
din raportul mitroplitului G. Bănulescu-Bodoni de la 25 septembrie 1813 cître sinod, în care cere înființarea unei tipografii la Chișinău. «Труды Бессарабского Церковнаго Историко-Археологического Общества», II, p. 2—3.
Sinodul aprobă cererea, iată un fragment din ucazul de la 4 mai 1814, în care se arată bazele conform cărora trebuia să funcționeze tipografia: ”Această tipografie potrivit cu dispoziţiunile legale privitoare la tipografii îndeobşte şi, în special, la cele duhovniceşti, ce se află în Chiev şi Cernigov,— va lua fiinţă pe temeiurile ce urmează: 1) această tipografie se înfiinţează sub denumirea de „Tipografie Exarhicească din Basarabia”; 2) întreţinerea şi aranjarea ei rămîne la dispoziţia şi îngrijirea proprie a Prea Sfinţiei Voastre [a lui G. Bănulescu-Bodoni – y. o.]… 5) cărţile bisericeşti vor fi tipărite acolo în l. slavonă. Pentru aceasta, tipografia nu va lua ediţiile vechi sau oarecare altele, ci numai acelea nou corectate, ce ies de sub tipar din tipografia sinodală din Moscova… 7) în tipografia exarhicească se vor tipări cărţile bisericeşti şi în limba moldovenească, traducerea cărora din slavoneşte trebuie făcută numai după aceleaşi cărţi sinodale…”. «Труды Бессарабского Церковнаго Историко-Археологического Общества», I, p. 3—5.

„În satele acelei părţi a ţinutului ce-mi este încredinţată, aproape toţi locuitorii sînt moldoveni, precum şi preoţimea, afară de două sate — Bolotina şi Bogdăneşti,— în care preoţii sînt ruşi, iar locuitorii tot moldoveni, şi acei dintre ei care doresc să înveţe copiii lor carte, îi dau la „învăţătorii liberi” să-i înveţe carte moldovenească după limba lor maternă, care-i mai pe înţelesul lor, de aceea nu e nici o putinţă ca prin parohii să dăm copiilor de ţărani învăţătură începătoare pe temeiul „Pravilelor” publicate pentru eparhia Oloneţ [în limba rusă -y. o.]”.
Din raportul blagocinului superior al ținutului Iași, protoiereul Mihail Siniacevschi către arhiereul Dimitrie Sulima, episcop al Chișinăului și Hotinului între 1821 și 1844. Iată și rezoluția acestuia pe acest raport: ”Să se aducă la cunoştinţă acestui blagocin superior, că şi preoţimea moldovenească nu e scutită de îndatorirea de a se îndeletnici în parohiile ei moldoveneşti cu învăţătura începătoare a copiilor în limba moldovenească, deoarece şi sătenii moldoveni au nevoie, după cum se vede din acest raport, de învăţători pentru a învăţa copiii lor carte moldovenească, şi din acea cauză îi dau să înveţe la oameni liberi, de tagmă politicească, ce fără îndoială nu pot preda tineretului moldovenesc învăţătura în acel spirit creştinesc şi în acea orînduială în care „Pravilele” arătate aici cer să se predea învăţătură copiilor. Prin urmare — în al doilea rînd — să i se scrie blagocinului superior, ca dînsul în calitate de slujitor al bisericii şi fiu al patriei, să stăruie prin toate măsurile să ajute străduinţa mîntuitoare a stăpînirii de a împlînta în inimile tineretului pravilele credinţei noastre pravoslavnice şi frica lui Dumnezeu… ”.

„Socotind acest obicei foarte vătămător [de a numi preoți din rîndurile cîntăreților, măsură folosită temporar din cauza lipsei celor dintîi – y. o.], mi-am impus, deocamdată, ca normă să fac pe cîntăreţi numai diaconi, şi numai pe urmă să-i învrednicesc cu gradul superior, şi pe lîngă aceasta — numai în cazuri de nevoie şi la acele biserici, unde slujba dumnezeiască se face în limba moldovenească… Majoritatea parohiilor din eparhia locală sînt locuite de moldoveni, pentru care slujba dumnezeiască se face în limba moldovenească, şi elevii seminariilor depărtate [din Rusia și Ucraina – y. o.] nu pot fi întrebuinţaţi aici cu folos”.
Din raportul exarhului Basarabiei în 1844—1858 Irinarh Popov către oberprocurorul sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, «Труды Бессарабского Церковнаго Историко-Археологического Общества», VI, p. 16—18.

„Serviciul divin se face în limba moldovenească, deoarece locuitorii satului Găleşti sînt moldoveni de baştină, sincer devotaţi religiei…, care, însă, cred că introducerea slujbei dumnezeieşti în altă limbă decît acea moldovenească poate cumva să schimbe învăţătura şi ordinea acelor dogme de credinţă şi orînduieli, pe care ei le-au moştenit de la strămoşii lor”.
din scrisoarea preotului satului Gălești, ținutul Chișinău la revista «Кишиневския епархиальныя Ведомости» (Reviista Eparhiei Chişinăului). 1876, XVII, p. 618

„Fiindcă este mare nevoie de a tipări cărţi în limba moldovenească atît pentru mănăstirea noastră, cît şi pentru cea mai mare parte din celelalte mănăstiri basarabene, de asemenea şi pentru partea mai de seamă a locuitorilor din Basarabia, precum şi din guberniile învecinate cu ea, Chersonul şi Podolia, sîntem de acord să cumpărăm lucrurile tipografiei Casei arhiereşti, trebuincioase pentru tipărirea cărţilor în limba moldovenească şi în cea rusească, dacă odată cu aceasta, tipografiei din mănăstirea noastră îi vor fi cedate din partea stăpînirii şi toate acele drepturi ce au fost date şi de care se bucura tipografia Casei arhiereşti”.
din scrisoarea (1883) egumenului mănăstirii Noul-Neamț Teofan către arhiepiscopul Basarabiei Serghie Liapidevschi în privința cumpărării de către mănăstire a tipografiei exarhicești din Chișinău (Nicolae Popovschi ”Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruşi; Din negura trecutului: crîmpeie de amintiri”, — Chişinău, Museum, 2000, p. 209).

Reclame

16 gânduri despre „CARE ERA LIMBA BĂȘTINAȘILOR DIN MOLDOVA DE EST? CÎTEVA MĂRTURII DIN DOCUMENTE BISERICEȘTI DIN SEC. XIX

 1. Deci in Basarabia sau „Moldova de est” limba se numea si moldoveneasca si prin secolul XIX. Lucru stiut. Era oricum o limba diferita nitel de ceea vorbim noi acum si era la fel cu cea ce se vorbea si in Muntenia sau Transilvania. Intre timp avem 40% cuvinte franceze, unele slave au disparut, altele arhaice au disparut, avem alte norme lingvistice, unele sunt schimbate sau adaugate anual de Academia Romana. Limba romana a evoluat pe teritoriul Romaniei si acest lucru a fost documentat de Academia Romana. Acu’ ce-i de facut ?

  Ardeti toate cartile de limba romana si le tipariti pe cele cu normele si vocabularul din secolul XIX si o numiti moldoveneasca, eventual folosind si alfabetul chirilic?

  Copiati limba romana si toate normele emise de Academia Romana ea si pur si simplu o redenumiti ca moldoveneasca?

  Care e ideea finala? Care limba vreti sa o folositi si cum vreti sa o denumiti ?

  • ”Deci in Basarabia sau “Moldova de est” limba se numea si moldoveneasca si prin secolul XIX. Lucru stiut.”

   😆 Se vede că nu este un ”lucru știut ” de toți, dacă tinerii unioniști îmblă cu astfel de lozinci, întrebînd prostește.
   Ei nu-și cunosc istoria proprie, dar vor să restabilească adevărul și dreptatea… Adevărat este că în toate veacurile – 17, 18, 19, 20, la noi s-a folosit aproape întotdeauna precumpănitor termenul ”limba moldovenească”, cazurile folosirii sintagmei ”limba română” de către popor fiind aproape că unice. De ce ar trebui să ne dezicem în sec. 21 de denumirea străveche a limbii noastre, eu nu înțeleg…
   Oricum, deja sîntem la un bun punct: deci, putem spune fără îndoială, limba moldovenească nu este o invenție ”rusească”, că pînă dăunăzi, dar și acum, precum vedem, limba moldovenească este legată de ”1924”, ”RASSM”, ”Balta”, ”Stalin” etc etc.
   Semn care arată nivelul de cunoaștere a istoriei a celor care răspîndesc asemenea tîmpenii, pe cînd rușii n-au făcut altceva decît că au menținut starea lucrurilor așa cum au găsit-o, iar moldovenii n-au făcut altceva decît să-și păstreze denumirea limbii așa cum au moștenit-o din străbuni. Tații și buneii noștri așa au făcut, noi, urmașii lor, cum să procedăm?
   Și aici ajung la întrebarea dvs: ”Care limba vreti sa o folositi si cum vreti sa o denumiti ?”
   Păi, să lăsăm poporul, căruia îi aparține limba, și nu AȘM, unde colcăe de ”academicieni” plătiți de la București, să hotărască, odată și pentru totdeauna, la un referendum, care limbă s-o folosească și cum s-o numească.
   Sau o lăsăm așa și o numim ”moldovenească” – precedente există, vedeți cazurile Serbiei și Croației, Macedoniei și Bulgariei, de pildă.
   Sau purcedem la dezvoltarea și codificarea limbii noastre literare, pe baza limbii vorbite.
   Sau o numim ”română” și cu asta încheem discuțiile.
   Eu personal, am ideile mele, și aș susține mai degrabă a doua cale: să ne dezvoltăm limba proprie, avînd în vedere trecutul nostru istoric și trăsăturile ținutului nostru, decît să copiem chiorăște jumătate din dicționarul francez.

   • Eu nu cred ca am ajuns ca postacii sau bloggerii sa fie platiti din bani publici. Oricum o mica parte din populatia activa citeste forumurile, si chiar si gandirea acestei parti nu se poate schimba radical doar citind pagini de postari. Impartirea a cam fost facuta: unii cu Rusia, atii cu Europa. Marea majoritate a oamenilor nu au treaba cu citirea forumurilor, stiu si din Romania si din RMoldova. Chiar m-a mirat f mult chiar apatia tinerilor moldoveni in aceasta problema, ca eu fiind curios ii intrebam deserori despre alegerea lor personala, despre transnistria, despre trecut … majoritatea sunt indiferenti. Ii preocupa mult mai mult starea materiala decat limba romana, apartenenta poporului sau transnistria.

    E dreptul Romaniei sa ofere pasapoarte romanesti in conditiile in care Romania sustine ca populatia din RMoldova si Romania au avut un trecut comun si sustine libertatea de alegere. Ca majoritatea moldovenilor aleg pasaportul roman doar din motive economice, asta e alta problema. Pana la urma toti am ales capitalismul si competitia. Cu „romanii de pretutindeni” din cate am inteles legea e facuta ptr a ajuta propagarea limbii si culturii romane intre populatiile ce vor acest lucru si a recunoaste aceste populatii ca romanesti, ceea ce este iar interesul Romaniei. Din nu nimic ilegal. Cu privire la granita, evident ca se recunoaste granita, de aceea Romania a si investit vreun miliard in consolidarea ei … vrem s aintram in Shengen 🙂

    Declaratiile Presedintelui Romaniei mi se par foarte realiste. Sunt curios ce spune si la Chisinau. E ceva ilegal in ce spune el, atinge in vreun fel statalitatea RMoldova? Dimpotriva, sustine integrarea Transnistriei in RMoldoval; aici eu oricum am mari indoieli, in conditiile in care Transnistria are ceasul pe ora Moscovei si acolo se sarbatoreste oficial si cu mare fast „eliberarea de sub moldovenii fascisti”.

   • Declarațiile făcute nu sînt una și aceiaș cu intențiile adevărate.
    România face ”diversiune ideologică” în RM, ceea ce ați confirmat și dvs, spunînd că toate activitățile pe care le promovează sînt în interesele ei.
    Sub asigurări de respectarea suveranității și păstrarea integrității teritoriale are loc o intervenție culturală, un amestec în chestiunile interne ale noastre, iar limba română este folosită ca o armă politică.
    Rămîn șocat de miopia clasei politice de la Chișinău. Dacă treaba mai merge înainte așa, guvernanții noștri se vor trezi că pur și simplu nu vor mai avea pe cine guverna, căci ei singuri vor fi guvernați, ca și toți moldovenii, de la București.
    Pe ei îi interesează doar în prezent să se laude că sînt președinți și miniștri, cît se mai poate. După ei – fie măcar și potopul. Ceea ce demonstrează că sînt numai niște uzurpatori. Halal așa ”elită”, de care rîd și copiii, din nou nădejdea este numai în popor, care, din fericire, mai are încă imunitate la românism.

 2. Atat aia care ai zis ca Stalin a inventat denumirea de limba moldoveneasca (Stalin a inventat altceva cum am mai amintit) cat si maldavanii care considera ca limba romaneasca a fost inventata odata cu AICuza si ca e o limba falsa sunt niste inculti, vedeti de ce nu e bine sa consultam prostii in domenii academice si culturale? Cum nici eu nu ma pot pronunta credibil in privinta operatiilor pe creier …

  Aha, deci ideea dvs. ar fi sa reinventati roata. E cam tarziu, considerand ca toate documentele din RMoldova sunt deja scrise in limba romana, toate legile incluzand constitutia deasemnea (inclusiv cuvantul contitution e frantuzesc), la TV se vorbeste in lb. romana, oamenii simpli vorbesc din ce in ce mai bine limba romana, in toate institutiile se vorbeste limba romana, chiar si noi vorbim aici in limba romana, limba aia plina de frantuzisme. Toate dictionarele in limba romana.

  Pai ideea asta a dezvoltarii altei limbi paralele cu cea romana nu e cam nerealizabila, cam tarziu ca sa zic asa? Daca se infiripa in 1989 si nu se trecea la alfabet latin, era o treaba. Insa atunci poporul era adeptul limbii romane cand a iesit in strada, vreme in care Romania era inca sub un comunism dur, deci nu ii putea plati pe unionisti.

  „Limba română este patria mea” scrie in teatrele din Chisinau, sa le dam foc si alora? O sa mai ramana secera si ciocanul din nou.

  Din pacate ptr unii acesta e un proces ireversibil …

  • „Limba română este patria mea” scrie in teatrele din Chisinau, sa le dam foc si alora?

   De aceea nici nu prea frecventează nimeni teatrele din Chișinău 😀
   Iar despre ”academicienii” și ”intelectualii” care ”știu mai bine”, acești oportuniști, toți cu carnete de comunist, care pe timpurile CCCP tăceau molcum-molcum și nu pomeneau de nici o limbă ”română” și care cu o viteză uluitoare peste noapte s-au schimbat din comsomoliști și comuniști în ”români”, tare-mi mai place cum îi caracterizează Mihai Conțiu.
   De peste 20 de ani limba noastră este ”română”, iar poporul o cunoaște mai rău decît pe timpurile comuniștilor.
   Acestea-s rezultatele muncii acestor ”academicieni”.
   Ce au făcut ei pentru dezvoltarea Moldovei, cu ce au ușurat ei viața moldovenilor, merită ei să-și mănînce pînea, plătită cu banii cetățenilor din buget?
   Ei nu au nici o susținere în popor, nu se bucură de nici o autoritate, aceleași persoane s-au vîndut și soveticilor, și românilor, datorită consultațiilor lor ”științifice” trăim de la o zi la alta tot mai rău și mai rău, așa că nu merită ei să hotărască pentru noi care-i denumirea corectă a limbii.
   Dacă va fi voință politică, vom hotărî cu succes și chestiunea limbii, așa cum au făcut macedonienii, căci problema ”limbii moldovenești” ține mai mult de domeniul politicii, decît al lingvisticii. Dirigenții de la Chișinău, care nu se prea grăbesc să renunțe la statalitatea RM și să se unească cu România, nu înțeleg că lepădarea de denumirea ”limba moldovenească” subminează această statalitate. Refuzînd ”limba moldovenească” și acceptînd-o pe cea ”românească”, ei, fără să-și dee sama, își tae singuri creanga pe care stau. Statul Republica Moldova stă pe doi ”stîlpi”: limba moldovenească și identitatea moldovenească: dispariția unuia dintre ei va duce inevitabil la prăbușirea acestui stat. Așa că acei care pledează pentru păstrarea statului RM, dar sînt dispuși să conceadă anumite concesii românilor, ca, de pildă, în privința limbii, nici nu bănuesc ce primejdie îi paște.

 3. Heh, desigur sunt mai multe componente in problema limbii :

  1. adevarul lingvistic si logic; aici nu mai intru in detalii ca m-am pronuntat deja.

  2. componenta politica: aici e si mai dur caci Romania nu va face concesii in aces sens si evident va pune conditii. In consecinta daca vreti sa intrati in lumea civilizata, adica in Uniunea Europeana, vorbiti limba romana. Atentie, insa, aceasta nu e doar o toana a Romaniei, in toata Europa se stie deja ca in RMoldova se vorbeste limba romana. Politicienii moldoveni nu sunt asa de prosti pe cat ii credeti. Actualmente ei se indreapta catre Uniunea Europeana, nu catre unirea cu Romania, unire pe care eu personal nu o doresc. Unire despre care politicienii romani nici nu vorbesc. In Romania, in mediul politic, (nu la coada vacii sau in sedintele altor forumisti pierduti) se vorbeste doar despre intrarea Moldovei in Uniunea Europeana ca stat independent. Folositi aceasta unire cu Romania sa speriati poporul incult.

  3. problema economica: RMoldova nu isi permite sa dezvolte acum alta limba dpdv economic. Ar trebui arse toate cartile existente si retiparite in alta limba.Angajati lingvisti sa rescrie alta limba. Editurile din MD deja vand carti in Romania si invers. Exista moldoveni in Romania care au edituri de marca aici. Ele vor avea deasemenea de pierdut imens. La fel legile, rescrise. Imi aduc aminte cand , pe vremurile lui Voronin, pe siteul Ministerjului Justitiei au aparut noile legi moldovenesti, in care din „greseala” aparea termenul „popor roman”, cetatenie „romana” … Pe langa faptul ca legile din RMoldova sunt copiate din Romania, mai trebuie sa fie si rescrise in alta limba … alta pierdere materiala. Deci va fi o presiune si din partea mediului economic.

  Eu vin des in Chisinau si am locuit f mult in RMoldova (deci nu ma puteti pacali) si am observat ca oamenii vorbesc mult mai bine si mai des limba romana decat acum 8 ani asa ca nu am incredere in ce spuneti. Se observa pe strada, la restaurant, la radio, la TV, la munca, peste tot in societate. La fel cu teatrul, daca il politizati si pe ala … unde ajungem? Vad ca sunt piese ale diferitilor dramaturgi, rusi , francezi, romani … dar omul de cultura e impiedicat de o lozinca scrisa in holul teatrului sa vina la o piesa? din nou ilogic! sunt prea multe piese unioniste in teatre ? 🙂 aveti exemple ? 🙂 Dimpotriva , stiu destule care reflecta viata din Moldova (Made in Moldova, Pomul vietii) si destule de autori rusi … ceea ce e bine, slava domnului ca sunt in limba … de stat. Poate asta ii impiedica pe „unii” …

  • România poate să se opună și să pună condiții cît vrea, aceasta nu ne interesează atîta timp cît moldovenii vor fi uniți, neșovăitori și consecvenți în obținerea și păstrarea intereselor lor. Atîta timp cît semințele românismului nu vor găsi teren fertil la noi, românii pot să se rățoiască, pe noi însă, vînzoleala lor ne lasă reci.
   Mai repet, rezolvarea problemei limbii moldovenești va depinde de voința moldovenilor de a exista ca o identitate etnică și statală aparte, căci dacă abandonăm cauza ”limbii moldovenești”, putem să începem să ne luăm rămas bun de la Statul suveran Republica Moldova.
   Limba comună a României și a Republicii Moldova poate exista ca un diasistem, adică o limbă, însă cu două denumiri, exemple și precedente sînt mai multe. Macedonienii au reușit, de ce să nu reușim și noi? Între timp, treptat, dacă vom dori, ne vom dezvolta cu încetul limba noastră, dacă nu vrem să fim învinuiți de români că le-am copiat limba(așa cum se întîmplă în Serbia și Croația, unde, de fapt, au o singură limbă, însă lingviștii se stărue din răsputeri să facă în modul ca să se deosebească una de alta).

   • Nu vad o problema majora in denumirea limbii ca fiind imba romana. Nemtii, elvetienii, austriecii sunt tari vecine si o denumesc germana si nimeni nu si-a pierdut statalitatea din cauza asta. Exemplele pot continua. Nu stiu care e treaba cu macedonienii. Eu ma refeream la o conditie pragmatica pusa de Romania cu privire la orice document oficial si evident si ca o conditie a aderarii in Uniunea Europeana. Nu e vb de agitatie, ratoiala, vanzoneala, doar o conditie rece, ce nu se negociaza, si in momentul de fata Romania e in pozitia de a pune conditii. Dar se pare ca si poporul RMoldova, stat democratic, prin reprezentantii alesi democratic, nu are nici o problema cu limba romana. Nu cred ca a fost semnat nici un document intre Romania si RMoldova in limba moldoveneasca sau tradus intre cele doua limbi. Si repet, nu exista nici macar un partid politic in Romania care sa militeze ptr unirea cu RMoldova, deci treaba cu pierderea statalitatii e chiar falsa. Romanii au alte probleme majore, invata sa traiasca in capitalism unde partea materiala si competitia primeaza. Ce ne-ar aduce o eventuala unire decat mai multe probleme decat avem deja?

    Traind in RepublicaMoldova, in afara de cateva forumuri si cateva organizatii fara insemnatate in viata comunitatii, nu vad nici un curent puternic ce sustine limba moldoveneasca. Evident libertatea de exprimare e garantata, fiecare scrie ce vrea pe blog dar eu personal nu imi fac probleme din acest punct de vedere. Am dialogat pe acest blog ptr a afla alte opinii decat cele pe care le stiam deja.

    Problema majora e ca, pierdut in dilema apartenentei etnice mascata si de problema limbii, poporul voteaza mai mult instinctual sau bazat pe prejudecati si nu se mai gandeste la binele tarii, la evolutia economica si culturala. Voteaza ptr ca aia sunt rusii sau aia cu romanii sau ceilalti cu europenii, nu isi pune problema in ce implica fiecare optiune. Intre timp resursele Moldovei sunt impartite de straini (e plin de straini in avioane care vorbesc despre cumpararea d eproprietati, terenuri, afaceri super profitabile in Moldova … ei au deja experienta impartirii estului europei), oamenii emigreaza, iar tara ramane din ce in ce mai mult in urma. Multor straini si localnici le convine aceasta stagnare a tarii, salariile fiind extrem de mici, totul se poate cumpara la preturi de nimic, coruptia e in floare. Iata exemplul tarilor baltice ce se descurca mult mai bine si au plecat din acelasi punct … Deosebirea e ca popoarele acelor tari au stiut sa -si aleaga viitorul.

   • Exemplul Austriei nu se potrivește la RM, deoarece nimeni nu pune la îndoială existența statului suveran Austria, sau Elveția, așa cum face România în privința Republicii Moldova( noi nu avem încă un acord semnat cu România în care ea recunoaște granița actuală pe Prut, vezi acordarea cetățeniei ”redobîndite” românești moldovenilor, vezi declarațiile lui Băsescu și a altor dregători români, vezi legea aprobată nu demult, conform căreia moldovenii sînt considerați români, ș.a.). Limba română este un cal troian, cu ajutorul căruia se încearcă ”readucerea” Basarabiei ”acasă”. V-am mai spus cum e logica românească – dacă noi vorbim româna, atunci sîntem români, iar dacă sîntem români, la ce ne mai trebue alt stat în afară de România? ”Condițiile” pe care le pune România corespund acestei logici. Care nu înțelege acest lucru, ori e prea naiv, ori se face că nu înțelege intenționat.

    ”Si repet, nu exista nici macar un partid politic in Romania care sa militeze ptr unirea cu RMoldova, deci treaba cu pierderea statalitatii e chiar falsa. Romanii au alte probleme majore, invata sa traiasca in capitalism unde partea materiala si competitia primeaza.”

    Ia întrați pe vox.publica.md sau unimedia.md și vedeți cum mișună acolo de bloggeri și ”comentatori” (aproape toți din România), care parcă sînt posedați, cu atîtă înverșunare vor să ne tragă în România și ne explică că noi, împotriva voinței noastre, sîntem ”români”. Se vede că ei nu au alte probleme majore, declît să ne bage cu de-a sila pe gît românismul lor agresiv, de la care moldovenilor li se creează un reflex condiționat, care le provoacă greață deacum.
    Tot efortul lor de ”misionari” va avea efectul opus așteptărilor lor – cu cît mai ostinat vor promova românismul lor antimoldovenesc la noi, cu atît mai mult ne vom îndepărta de români. Cu atît mai mult că osteneala lor este zadarnică, cum ați observat și dvs, nu va fi nici o ”unire”, dar vom rămînea numai cu ura și dezbinarea în țară.

   • Ura si dezbinarea pe forumuri, forumuri care oricum sunt citite de un procent mic din populatie.
    Eu repet, politica unui stat nu e facuta prin 100 bloggeri, postaci, forumisti , ONGuri, sau simpli liber cugetatori, politica Romaniei e exprimata de Guvern, de Prededinte, de marile partide la guvernare. Daca tehnologia a ajuns pana la mana oricai maldavan, oricarui visator unionist sau oricarui retardat, asta nu e vina noastra si nu trebuie sa luam orice fraier in seama. Si eu ma oripilam cand citeam ava.md sau grenada.md sau ce stiu eu ce ratacit dar m-am lecuit .

    Eu sunt antiunionist convins in acest moment. Eu sustin 100% toate formele de interactiune intre cele 2 state independente, firmele mixte, afacerile, bursele in ambele directii, sustin orice e benefic economic si cultural pentru tara mea si pentru RMoldova. Sustin orice modalitate de a se cunoaste oamenii din prezent fara prejudecatile trecutului si asta o pot face doar interactionand f mult impreuna. Este evident ca exista o diferenta si de mentalitate in prezent. Eu observ mai multa negativitate fata de poporul roman decat invers si mi-am explicat-o deja. Daca peste 100 de ani cele doua tari ajung la un numitor comun si oamenii sunt constienti ca ii leaga un viitor comun, asta nu poate decat sa ma bucure.

    Vine Presedintele Romaniei maine in Chisinau, hai sa vedem ce va spune dansul despre relatiile dintre cele 2 state si despre statalitate.

   • Îmi pare că minimalizați unele lucruri. Am auzit nu mai țin minte pe unde, că Israelul a înrolat chiar detașamente de bloggeri, care sînt plătiți ca să participe la discuții pe forumuri și saituri și să apere acolo interesele Israelului, o fi știind evreii ceia ceva, nu?
    Eu nu i-aș subaprecia nici pe forumiști și postaci, însă în afară de ei, care fac cea mai multă zarvă, cum rămîne cu nerecunoașterea graniței de pe Prut de către România, acordarea pașapoartelor românești, declarațiile lui Băsescu și a altora, legea despre ”românii de pretutindeni”? Toate acestea sînt promovate de statul român, nu de postaci.

    Îmi place poziția dvs față de relațiile dintre noi și voi, dee Dumnezeu să fie cît mai mulți astfel de români.
    Să sperăm că și România să ne respecte dorința noastră de a avea statul nostru, cu identitatea și limba noastră.

    ”Vine Presedintele Romaniei maine in Chisinau, hai sa vedem ce va spune dansul despre relatiile dintre cele 2 state si despre statalitate.”

    Iată, Băsescu a făcut de acum declarații, înainte de plecare, nu cred că la noi va spune ceva nou.

 4. (ca o paranteza … Mihai Contiu … „agentul secret roman” autodemascat, ziarist de mana a doua ce nu a avut nici o sansa la vreun cotidian in Romania, cu reclamatii la politie cum ca si-ar fi batut fosta sotie, scuipand ba in Romania, ba in moldoveni , scuipand cateodata pe limba romana, cateodata pe cunostiintele moldovenilor in domeniu, scrie picant si porcos dupa cum bate vantul si dupa cum vin banii sponsorilor, dupa ce ii citesti articolele te oripilezi cum se poate contrazice pe el insusi intr-un limbaj colorat, cand il vezi pe strada parca e un personaj hilar din alta epoca. Si in ce cotidian … moldova suverana, ziarul de propaganda al comunistilor care acum nu e folosit nici la impachetat cucuruz… un specimen neserios si pierdut acest MC)

  • Nu-l cunosc personal pe Conțiu, dar sînt de acord cu el cînd spune despre degradarea culturală a moldovenilor. Aceasta se poate vedea și după ”nivelul” scriitorilor și poeților: giganții alde Vieru cu Matcovschi, formați încă în perioada ”ocupației”, cînd limba ”română” era, cică, marginalizată, se tot duc pe lumea celor drepți, acum, cînd ”patria noastră e limba română”, unde-s poeții de acelaș calibru care să-i înlocuiască?
   Am avut ocazia să observ de aproape cîțiva reprezentanți din tabăra opusă a lui Conțiu, niște ”militanți ai cauzei româniste”.
   Am rămas foarte dezamăgit de ei, mai ales cînd o persoană care îi cunoștea încă din epoca comunistă mi-a povestit cum se comportau pe atunci…
   Am avut de a face cu ei ”din motive personale”, nu ”pe tărîm obștesc”, și pot spune că din punct de vedere omenesc sînt de o mizerie și josnicie înspăimîntătoare.

 5. (Nu pot comenta despre caracterul unora sau altor moldoveni deoarece nu ii cunosc. Despre Contiu, cum ii citesc articolele de ani de zile, cu pauze mari, pot spune ca el nu are nici o tabara, el scrie dupa cum e platit si se contrazice de multe ori de-a lungul timpului. Ii place sa scrie patimas, porcos, colorat, cu aere de om cult si boem dar dupa cum se vede nici in RMoldova n-a reusit sa aiba mare succes, uitandu-ma si la sponsorii inxistenti ai ziarului si la faptul ca lumea nu prea a auzit de el. Daca cei de la conducere sau oamenii de cultura nu au caracter, nu trebuie sa privim acest lucru doar ca o caracteristica a lor, caci ei din popor au venit, eu o vad ca o caracteristica a poporului roman (si a basarabenilor) in general unde „capul plecat sabia nu-l taie” … dar nici soarele nu-l vede cum ar zice poetul . Asta e, popor frecat de 3 mari imperii de-a lungul istoriei sale greu isi gaseste demnitatea, insa eu mai am sperante …)

 6. Cît priveşte „nerecunoașterea graniței de pe Prut de către România”, nu constituie o problemă pentru România. Însă pentru mine, ca moldovean, constituie o insultă. Nu ştiu dacă poţi înţelege. Şi o voi lichidată cît mai curînd, aşa cum o vor toţi moldovenii.

  Comentatorii de pe blog-uri „ne explică că noi, împotriva voinței noastre, sîntem ”români”. Bine, dar asta e o relitate incontestabilă, numai orbii nu o văd. A fi moldovean, nu înseamnă că nu eşti şi român. Din contra, iată ce spunea Vasile Alecsandri încă înainte de apariţia României pe harta lumii:

  25 MAI 1856
  Sub acest măreţ castan
  Noi jurăm toţi, în frăţie,
  ca de azi să nu mai fie
  Nici Valah, nici Moldovan;
  Ci să fim numai Români
  Într-un gînd, într-o unire,
  Şi să ne dăm mîni cu mîni
  Pentru-a ţării fericire.
  Vasile Alecsandri – „Convorbiri literare”
  aici, în sensul că atît moldovenii, cît şi muntenii (valahii), sunt români şi aşa trebuie să ne numim în continuare, iar nu altfel.
  Aici nu e vorba de voinţa cuiva. E o realitate. A fi orheian nu înseamnă că nu eşti moldovean, iar a fi moldovean, nu înseamnă că nu eşti român.
  Cuvîntul „român” le provoacă greaţă mancurţilor, spălaţi pe creier de propaganda bolşevică, inculţilor care nu-şi cunosc istoria, celor speriaţi de propaganda rusească cum că dacă vin peste ei românii, să zicem moldovenii de peste Prut, o să-i belească de vii. Iar ei, duraki cum sunt, îi şi cred pe intriganţi.

  Cît priveşte „”academicienii” și ”intelectualii” (…) cu carnete de comunist, care pe timpurile CCCP tăceau molcum-molcum și nu pomeneau de nici o limbă ”română”, este cu totul de înţeles pentru cei care cunosc prigoana bolşevică, dar şi cea anterior rusească, împotriva celor care îndrăzneau cumva să facă o paralelă între limba română şi „maldavinească”, căci Siberia era a lor. Era loc destul pentru ei acolo. Pahod na Sibir, cum spunea Alecsandri într-o poezie. Adio activitate intelectuală, securea, joagărul, lopata şi roaba, erau deja pregătiute acolo.

  „Păi, să lăsăm poporul, căruia îi aparține limba, și nu AȘM, unde colcăe de ”academicieni” plătiți de la București, să hotărască, odată și pentru totdeauna, la un referendum, care limbă s-o folosească și cum s-o numească.” – ziceţi dvs.
  Aici sunt mai multe aspecte ale problemei: 1) La care popor vă referiţi şi de unde pînă unde ţine acest popor, pentru că dacă îl vom limita între Nistru şi Prut, n-am făcut nici o brînză. 2) Aveţi vreo dovadă că academicienii din RM sunt plătiţi de la Bucureşti? După cîte ştiu eu ei sunt trecuţi pe statele de plată ale Academiei RM. Altceva este cu bloggerii antiromâni de la Chişinău care emit zilnic articole duşmănoase României, ei primesc cu siguranţă bani nu de la bugetul RM ci din surse străine, cel mai probabil de la FSB, prin intermediul Ambasadei Rusiei din Chişinău. Altă sursă de venit n-au. 3) Poporul nu poate să hotărască în domenii care nu sunt în competenţa lui. E ca şi cînd în locul medicului ai pune „poporul” să opereze bolnavi sau să le prescrie reţete. Mă mir cum de nu propuneţi ca aceşti aleşi ai AŞM să fie lichidaţi ca duşmani ai poporului (vraghi naroda). 4) Declaraţiile făcute de Băsescu înainte de a pleca la Chişinău în 2013 au fost toate de bun simţ şi ele demontează toate scornelile şi bîiguielile „vraghi rumîn”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s