DIN REZOLUȚIILE CONGRESULUI CORPULUI DIDACTIC MOLDOVENESC DIN 25-28 MAI 1917

„1. De la 1 Septembrie 1917 şcolile din satele moldoveneşti sau în majoritate moldoveneşti, se vor preface în şcoli moldoveneşti.
2. Limba rusească se va învăţa în aceste şcoli ca obiect de învăţămînt îndatoritor, începînd de la anul al treilea, în şease ceasuri pe săptămână.
3. In şcolile cu două clase limba rusească se va învăţa tot de la al treilea an, în câte şease ceasuri pe săptămână.
4. Să se deschidă şcoli moldoveneşti şi la oraşe.
5. Programele şcolare să fie în conformitate cu programele ruseşti.
6. In Chişinău şi în ţinuturile unde Moldovenii sînt în majoritate, să se deschidă încă la 1 Septembrie 1917 cîte un gimnaziu de băeţi şi cîte unul de fete.
7. Programele gimnaziilor să fie potrivite cu cele ale gimnaziilor ruseşti, dar limba rusească şi istoria şi literatura rusească să se predea după un program pe care-l va lucra o comisie anume.
8. La universitatea din Odesa şi la cea din Kiev să se deschidă cîte o catedră de limba, literatura şi istoria moldovenească, până cînd se va înfiinţa o universitate la Chişinău.
9. Religia e obiect de învăţământ îndatoritor pentru toţi Moldovenii din şcolile de toate treptele.
10. Limba de predare a acestui învăţămînt va fi pentru toţi elevii moldoveni, limba moldovenească.
11. Religia va fi predată de preoţi, iar în caz de lipsă de către învăţători, diaconi şi dascăli.
12. Preoţii vor fi răsplătiţi pentru osteneala aceasta a lor, dîndu-li-se leafă.
13. In şcolile începătoare dascălii îi vor învăţa pe copii şi cântarea bisericească moldovenească.
14. In gimnaziile moldoveneşti, cari se vor deschide la toamnă toate obiectele se vor preda în clasa I moldoveneşte, iar în clasele celelalte limba şi literatura românească va fi îndatoritoare pentru elevii Moldoveni şi facultativă pentru cei de altă naţionalitate.
15. In seminarul de învăţători din Soroca şi în cel de învăţătoare din Chişinău, precum şi în institutul de învăţători din Chişinău, învăţămîntul să fie în limba moldovenească, iar în seminarul din Akerman limba românească să se introducă ca obiect de studiu obligator în toate clasele.
16. In şcoala eparhială de fete şi în clasele pedagogice dela gimnaziu limba română se introduce ca obiect de învăţămînt.
17. In şcoala duhovnicească şi în seminarul preoţesc învăţământul se va face în limba moldovenească, începând cu cl. I-a.
18. Congresul găseşte că cea mai bună formă de ocîrmuire pentru Rusia este republica democratică federativă, cu un palat şi fără preşedinte, iar cît priveşte Basarabia, să i se dea cea mai largă autonomie teritorială şi politică.
19. Dorinţele de cuprins politic şi şcolar ale congresului să fie aduse la cunoştinţa Stăpînirii vremelnice printr’o telegramă, care să se trimită numai decît de către preşedintele congresului.
20. In şcoala moldoveneasca se introduce alfabetul latinesc, care va fi întrebuinţat atît în cărţile didactice, cît şi în scris.
21. In viitor toată conducerea şi supravegherea şcolilor moldoveneşti să se facă de către Moldoveni, şi în limba moldovenească.
22. In fruntea şcolilor moldoveneşti să stea un sfat democratic cu un comisar, ca delegat al sau.
23. Fiecare ţinut să aibă un sfat ţinutal şi câte un instructor, ca ajutor.
24. Conducătorii şi instructorii şcolilor moldoveneşti să fie pregătiţi în chip deosebit pentru şcoală şi singura lor grijă să fie şcoala.
25. Aceştia să nu atîrne de alte organe, decât de ale vieţii şcolare.
26. învăţătorii moldoveni să fie organizaţi în societăţi ţinutale cari să fie întrunite în Societatea învăţătorilor moldoveni din întreaga Basarabie.
27. Pentru şcolile de altă limbă să fie numiţi instructori deosebiţi.

Revista „Şcoala Moldovenească” 1917, Nr. 2—4, pp. 45—81.

Reclame