VLADISLAV GROSUL: DESPRE TERMENII ”POPOR MOLDOVENESC” ȘI ”LIMBA MOLDOVENEASCĂ”. PARTEA III

3. LIMBA MOLDOVENEASCĂ

Acestea sînt dovezi de netăgăduit. Numărul lor poate fi nu numai înzecit, dar chiar și însutit. Însă și cele reproduse sînt destule pentru a trage concluzii nepărtinitoare. În linii mari, aceeași cale în istorie poate fi urmărită și atunci cînd dorim să stabilim: cînd și cum s-a întrebuințat termenul ”limba moldovenească”. Este demult și bine știut că în prima istorie a Moldovei, scris în limba țării – Letopisețul Țării Moldovei al lui Gr. Ureche, primul capitol, consacrat istoriei limbii materne, este întitulat Pentru limba noastră moldovenească( Уреке Гр. Летописецул Цэрий Молдовей. Кишинэу, 1971. П. 61). Limbii moldovenilor D. Cantemir i-a consacrat un capitol aparte în a sa Descriere a Moldovei. În acest compartiment, în general în lucrare, limba moldovenească este menționată, ca și termenii ”popor moldovenesc”, ”nația moldovenească”, de zeci și sute de ori. În capitolul Despre limba moldovenilor D. Cantemir evidențiază particularitățile vorbirii moldovenilor nistreni, demonstrează unele deosebiri dintre limba moldovenească și limba valahilor( Кантемир Д. Описание Молдавии. Кишинёв, 1973. С. 188).
Cu toate pasiunile sale latiniste, Miron Costin întrebuințează în mod constant termenul limba moldovenească, ca și Gr. Ureche, ca și Amfilohie Hotiniul( Letopisețul Țării Moldovei. Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce. Chișinău, 1990. P. 25-26). Acesta către sfîrșitul veacului al XVIII-lea a tradus și a publicat cîteva manuale în limba moldovenească( Дин история гындирий сочиал-политиче ши философиче дин Молдова. Кишинэу, 1970. П. 104-105). Dînsul a tradus din italiană în limba moldovenească un manual de fizică, rămas manuscris. De acum în titlurile acestor cărți A. Hotiniul arată că le-a tradus în limba moldovenească.
Este curios: aceeași carte la Iași, după cum e și firesc, era editată în limba moldovenească; la București se arată că este editată în ”limba rumînească”. Astfel, în 1809 a fost editată cartea Rînduiala sfințirii bisericelor, tradusă din limba slavonă veche. Ediția din Iași anunță că este tradusă în limba moldovenească, cea bucureșteană arată că este tradusă în ”limba rumînă”( Bianu I., Hodoș N., Simonescu D. Bibliografia românească veche. T. III, 1809-1830. Buc., 1936. P. 12).
În general limba moldovenească a fost legiferată limbă oficială în Regulamentul organic al Moldovei în 1831 – prima Constituție a acestui principat( Regulaamentele organice ale Moldovei și Valahiei. Vol. I. Buc., 1944. P. 340). Limba moldovenească era nu numai limba oficială a Moldovei de peste Prut, ci și mijloc de comunicare cotidiană și a corespondenței personale. Cunoscutul scriitor și om poitic moldovan, într-un timp candidat la tronul Principatului Moldova, C. Conachi într-o scrisoare către Veniamin Costache, mitropolitul Moldovei, cu privire la situația învățămîntului în Moldova, accentuînd că este moldovan, sublinia că în principat educarea și instruirea copiilor trebuie să se facă în limba modovenească( Конаки К. Опере. Кишинэу,1978. П. 222-223). Termenul ”limba moldovenească” se întrebuințează tradițional în textele bisericești. De pildă, el figurează în întroducerea la Viețile Sfinților, tipărite la tipografia mitropolitană din Iași în 1836( Contribuția clerului ortodox din Principatele române la afirmarea limbii naționale. // Revista istorică. București, 2001, N. 1-2. P.188).
Despre existența și funcționarea limbii moldovenești erau bine informați și autorii străini. Despre limba moldovenească scrie, bunăoară, D. Bantîș-Camenskii în cartea sa Путешествие в Молдавию, Валахию, Сербию, apărută la Moscova în 1810, în care descrie călătoria sa în aceste țări din 1808. Dînsul constată că limba moldovenească în cea mai mare parte este alcătuită din cuvinte neo(latine), dar conține de asemenea și cuvinte turcești, slavone. În culegerea bucureșteană Călători străini… (voi. I), ce cuprinde și un fragment din notele lui D. Bantîș-Camenskii, termenul în cauză este tradus adecvat: limba moldovenească, corespunzător originalului( Călători străini în țările române în secolul al XIX-lea. Serie nouă. Vol. I (1801-1821). Buc., 2004, P. 405). Drept probe se aduc denumiri moldovenești, inclusiv Bantîș (Camenskii).
Astfel, autorul rus scrie despre limba moldovenească înainte de 1812. Însă el nici pe departe este primul străin care a confirmat existența și particularitățile limbii moldovenești. Printre aceștia s-a aflat și tatăl lui lui Bantîș-Camenskii, cunoscutul arheograf N. N. Camenskii, moldovan de origine și după tată și după mamă. În una din arhivele Moscovei se păstrează originalul ”Istoriei ieroglifice”, operă a lui D. Cantemir, considerată de specialiști ca primul roman moldovenesc. Pe foaia de titlu a acestei scrieri citim următoarea notă: Книга сия на молдвском языке писанная подарена мной в московский архив Госсударственной коллегии иностранных дел 1783 года. Над. сов. Николй Бантыш-Каменский” (Această carte scrisă în limba moldovenească a fost dăruită de mine Arhivei din Moscova a Colegiului de stat pentru afacerile externe la 1873. Consilierul Nicolai Camenskii)( Кантемир Д. История иероглификэ. Кишинэу, 1857. П. 2). N. N. Bantîș-Camenskii era rudă cu D. Cantemir pe linia Bantîșilor și, desigur, știa bine în ce limbă a fost scrisă această carte. Limba moldovenească este menționată și în dosarul personal al lui D. V. Șuhanov, moldovan, devenit general rus, erou al Războiului pentru apărarea patriei din 1812. Acolo, printre altele, se menționează: ” În limbile rusă, volohă (adică moldovenească) și turcă poate citi și scrie, nemțește poate vorbi, știe aritmetica și geometria, învățătura Domnului și exerciții știe( Țvircun V. Vitralii. Chișinău. 2006. P. 263). Despre limba moldovenească au scris mulți și diferiți autori străini cu mult înainte de D. Bantîș-Camenskii. Misionarul italian Silvestro Amelio încă în 1719 publică la Roma Vocabulario italiano-muldavo( Сеник В. Глотоним молдаване как выражение их национального самосознания. (Научная истина и её современные фальсификаторы).// Материалы юбилейной конференции профессорско-преподавательского состава, посвящённой 70-летию Приднестровского Госсударственного Университета. Тирасполь, 2000. С. 22; Молдован П. П. Молдаване в истории. Кишинёв, 1994. С. 131). Medicul rus S. Dobronravov, care a trăit cîțiva ani în principate, scrie despre limba moldovenească și despre ”limba valahă”( Добронравов С. Медико-топографическое описание Молдавии и Валахии. М., 1836. С. 85). Limba moldovenească este menționată și în materialele pentru uz de serviciu care pînă astăzi se păstrează în arhive, bunăoară, în Статистическое описание княжества Молдавия , alcătuită la începutul anilor 30 secolul XIX, care se află în Arhiva militară a Rusiei( РГВИА, ф. 438, д. 535, ч. II, л. 173, 175). Numărul exemplelor folosirii de către autorii străini a termenului limba moldovenească poate fi cu ușurință înmulțit, ceea ce s-a și făcut( Молдован П. П. Молдаване в истории. Кишинёв, 1994. С. 130-131).
Așadar, glotonimul limba moldovenească este de origine medievală. Nu în zadar vestitul scriitor moldovan Mihail Sadoveanu în ciclul său de romane despre epoca lui Ștefan cel Mare (secolul al XV-lea) scrie despre cuvintele moldovenești, precizînd că eroii săi vorbeau moldovenește( Садовяну М. Братья Ждер. М., 1971. С. 173, 383). Termenul ”limba moldovenească” a fost un fenomen general; ca și etnonimul moldoveni, a fost pe larg și în mod obișnuit atestat în publicații de diferit gen și de diferite limb, iar pentru norod este denumire sfîntă a limbii materne. De aceea a fost absolut firesc, corespunzător realității etnolingvistice stabilite pe parcursul a mai multor veacuri, că după alipirea pămînturilor moldovenești la Rusia, termenul limba moldovenească devine oficial.
De acum în mai 1792, cînd stînga Nistrului a întrat în componența Rusiei, Ecaterina a II-a a poruncit să se dea pămînt la Dubăsari cunoscutului tipograf moldovan Mihail Strelbițkii, îngăduindu-i să înființeze acolo (la Dubăsari) o tipografie ”pentru a tipări cărți în limbile grecească, rusă, moldovenească și în alte limbi”( Мурзакевич Н. Начало книгопечатания в Новороссийском крае. //ЗООИД, Т. 2, Одесса, 1848. С. 217). Așadar, nu numai Alexandru I, care domnea în Rusia la 1812, dar și bunica sa Ecaterina a II-a la 1792 știa despre glotonimul limba moldovenească. Alături de multe alte cărți editate în limba moldovenească, M. Strelbițkii a tipărit culegerea de versuri Poezii nouă a poetului moldovan Ioan Cantacuzino, care s-a stabilit în Rusia la sfîrșitul veacului al XVIII-lea. De acum în titlurile unor culegeri editate de M. Strelbițkii se arată că ele sînt tipărite în limba moldovenească. Cunoscutul slujitor al bisericii, promotor al culturii moldovenești din secolul al XVIII-lea Vartolomeu Măzăreanu mărturisea în 1773, că a alcătuit prima istorie a Moldovei în limba rusă – Молдавский летописец, traducînd ”din diactul moldovenesc în cel rosienesc”.
Termenul limba moldovenească figurează și în scrisorile trimise de arhiepiscopul Amvrosie cneazului Platon Zubov și în scrisoarea cneazului A. Bezborodco către Ecaterina a II-a din 23 ianuarie și corespunzător 7 aprilie 1792( Stati V. Istoria Moldovei. Chișinău, 2002. P. 228). Termenul limba moldovenească și-a păstrat statutul oficial și după alipirea Basarabiei la Rusia în 1812. Anume acest termen se întrebuințează în Regulamentul administrării vremelnice a Basarabiei din 1813 și în Statutul obrazovaniei oblastei Basarabia din 1818, editat în limbile rusă și moldovenească – acte legislative principale în ținut după alipirea la Rusia. Limba moldovenească se învăța în Seminarul duhovnicesc din Chișinău – prima instituție de învățămînt mediu din Moldova dintre Prut și Nistru. Numele învățătorilor care predau aici limba moldovenească sînt bine cunoscute( Popovski N. Istoria Bisericii din Basarabia. Chișinău, 1931. P. 68-70). În anii 1814-1815 la Chișinău se tipărește Букоавна молдовеняскэ, iar în 1819 – Скуртэ русаскэ граматикэ ку тэлмэчире ын лимба молдовеняскэ пентру ученичий Семинарулуй Кишинэулуй ши але алтор шкоале ден Басарабия( Ciobanu Șt. Cultura românească în Basarabia sub stăpînirea rusă. Chișinău, 1923. P. 79-80).
Studiul lui I. N. Halippa apărut la începutul secolului trecut despre învățămîntul public în Basarabia spulberă orice îndoială că anume termenul limba moldovenească ero o denumire obișnuită în procesul de învățămînt. Vom aminti că încă în 1841 în cancelaria guvernatorului Basarabiei a fost elaborat documentul Об усилении в бессарабских училищах преподавания на молдавском языке(Cu privire la intensificarea predării limbii moldovenești în școlile din Basarabia)( Халиппа И. Очерк истории народного образования в Бессарабии в первой половине XIX-го века.// Труды Бессарабской губернской учённой Архивной комиссии. Т. 2. Кишинёв, 1902. С. 176).
Termenul ”limba moldovenească” deseori este menționat în corespondența oficială rusă din veacul XIX – începutul veacului XX( Negru Gh. Țarismul și mișcarea națională a românilor din Basarabia. Chișinău, 2000. P. 119-122, 128-130, 134, 150, 164-165, 171-173, 184, 193). Mult mai tîrziu, în 1917, anume la Iași, nu altundeva, s-a editat Gramatica moldovenească a lui P. Haneș( Haneș P. Gramatica moldovenească. Iași, 1917).
Promotori a spiritului molodvenesc anume în Moldova de Vest la începutul veacului al XX-lea au fost M. Sadoveanu, C. Hogaș, apoi N. Labiș ș. a. Calistrat Hogaș la 1900 a elaborat studiul Moldovenisme – în apărarea limbii moldovenești, a valorilor moldovenești în general( Hogaș C. Moldovenisme. Buc., 1944). Această lucrare, care ar putea fi calificată drept un manifest al moldovenilor din România, se opunea argumentat și categoric tendinței ( de atunci, devenită azi politică oficială) din România de a anihila tradițiile și valorile moldovenilor, de a înlocui sforăitor cuvintele neaoșe moldovenești cu muntenisme nu rareori ridicole pentru moldoveni (bunăoară, puț/ă, care ar trebui să înlocuiască pe fîntînă).
În Rusia termenul limba moldovenească a circulat și mai tîrziu, chiar și după ce limba moldovenilor nu se mai învăța în școlile din Moldova de Răsărit. De pildă, A. Baldescul în 1896 a tipărit Русско-молдавсий словарь, alcătuit de dînsul în 1884. Autorul întrebuințează numai denumirea de limba moldovenească, fără a o confunda cu altele( Балдескул А. Русско-молдавсий словарь. Одесса, 1896. С. 3-5). Aceeași realitate este caracteristică și pentru perioada de după 1905, cînd am putea vorbi despre un început de renaștere culturală moldovenească în Rusia, ce-și găsea expresia în apariția, pînă în 1917, a zeci de ziare și reviste în limba moldovenească. Pînă atunci, unica ediție periodică, ce tipărea și materiale în moldovenește era Кишинёвские епархиальные ведомости.
Lexiconul lui A. Baldescul a fost urmat la hotarul dintre secolele XIX-XX de un șir de alte dicționare, manuale, materiale didactice la limba moldovenească, editate în Rusia. Autorul unei astfel de lucrări didactice Gh. Codrean scria: ”Traducerea (cuvînt cu cuvînt, după putință) moldovenească de față este făcută în limba norodnică, folosită în vorbirea cotidiană a moldovenilor din Basarabia, pentru care limba literară (românească), alcătuită din cuvinte franțuzești, este mai puțin înțeleasă”( Кодрян Г. Краткий русско-молдавский разговорный словарь (практическое пособие для грамотных молдаван, а также и для русских, просвещающих молдавские сёла Бессарабии). Кишинёв, 1899. С.1). Aceeași situație consemnează Gh. Codrean în ediția a doua a dicționarului din 1911, adăugînd, că, ”în această limbă norodnică moldovenească sînt alcătuite și cărțile bisericești moldovenești”( Кодрян Г. Русско-молдавский и молдавско-русский словарь. Кишинёв, 1911. С. 4).
Mai multe cărți moldovenești bisericești au fost editate la Chișinău după 1812, iar în 1819 la Peterburg se tipărește Biblia moldovenească, tradusă în limba moldovenească( Библиа адекэ Думнезэяскэ скриптурэ. Санкт-Петербург, 1819). Toată corespondența privind realizarea acestui act cultural adeverește că se urmărea scopul de a edita sfînta scriptură anume în limba moldovenească. Despre procesul de pregătire și editare a Bibliei moldovenești șeful direcției afacerilor duhovnicești și relațiilor cu lte confesii A. Golițîn scria în 1817 mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. La rîndul său mitropolitul Gavriil scria lui A. Golițîn în octombrie 1817 pe aceeași chestiune, amintindu-i că este vorba de traducerea moldovenească. Mitropolitul Gavriil chiar a propus ca Biblia să se editeze la Chișinău, pentru a supraveghea direct traducerea și tipărirea. Însă la Peterburg se călăuzeau de Biblia din Transilvania din 1795. Anume din această pricină în titlul acestei biblii se spunea că e o traducerea ”rumînească”. Mitropolitul Gavriil a insistat ca textul să fie redactat esențial, dar la Peterburg se grăbeau, fiindcă vreme îndelungată staționa tipografia lui N. Greci( Стадницкий А. Гавриил Банулеску-Бодони, экзарх молдовлахийский. Кишинёв, 1894. С. 360-363). Posibil că la Peterburg au preferat biblia transilvăneană și din cauza că în acea vreme în Rusia curentul protestant avea o anumită înrîurire.
Mitropolitul Gavriil a interzis să se aducă în Basarabia cărți tipărite de protestanții din Transilvania cu caractere latine. Un astfel de document din 1816 a fost publicat mai tîrziu. Era vorba de încercarea de a strecura în Basarabia 53 de cărți scoase la tipografia din Blaj, în Transilvania. Guvernatorul I. Garting a cerut părerea mitropolitului și Gavriil s-a pronunțat împotriva acestor cărți, subliniind că este îngăduită aducerea cărților numai din Rusia, Valahia și Moldova, precum și în limba greacă( Tomescu C. Diferite știri din consiliul eparhial Chișinău. // Arhivele Basarabiei. 1939, N.1-4. P. 62-63).
În anii 1907 și 1909 de două ori se editează Русеск ши молдовенеск кувынтельник (традучере кувынтелор) , alcătuit de cunoscutul cărturar găgăuz, protoiereul Mihail Ceachir. În întroducere, printre altele, se precizează: ”Așa cum dicționarul îi pentru basarabeni, cuvintele rusești sînt traduse în limba curat moldovenească norodnică, în care vorbesc moldovenii basarabeni”( Чакир М. Русско-молдавский словарь. Кишинёв, 1907. С. 4). Chiar și arhimandritul Gurie, cunoscut prin ideile sale rumîniste, a editat în 1909 Букоавна молдовеняскэ, în care folosește expresiile limba moldovenească, buchii moldovenești, norod moldovenesc, include poezia Rusia-patria mea, se arată că Rusia este țara noastră, iar România este o țară mică( Букоавна молдовеняскэ. Кишинэу, 1909. Р. 1, 42, 47, 50).
În această lucrare a lui Gurie, după o veche tradiție molodvenească, abecedarul se numește bucoavnă, iar într-o altă ediție, tipărită de Gurie în 1917 cu caractere latine, bucoavna din 1909 a devenit ”abecedaru”. În paginile lui, cu toate că se întrebuințează expresia limba moldovenească, ni se amintește că Basarabia este baștina noastră, patria noastră, întîlnim poezia Limba noastră, ce menționează moldovenii și limba moldovenească; cu toate acestea se arată că cartea a fost tipărită de Societatea culturii românești în Basarabia( Abecedar moldovenesc. Chișinău, 1917. P. 1, 70, 122, 134-135). După ocuparea Basarabiei de către România regală, Gurie și mai radical își schimbă pozițiile: dacă în 1909 socotea că ”patria noastră este Rusia”, apoi Basarabia, în 1918 a treia sa ”patrie” devenise România.
Publicațiile de la începutul veacului XX mărturisesc că autorii lor erau preocupați de situația limbii moldovenești.Unii respectau tradiția lingvistică moldovenească, încercau să scrie într-o limbă înțeleasă de popor; anumiți intelectuali insistau asupra introducerii limbii românești. Dar în diferite publicații moldovenești se atrăgea atenția că limba română nu este înțeleasă de moldovenii din Rusia. Gazeta Glasul Basarabiei, ce apărea în limba moldovenească, scria în iulie 1913 că moldovenilor le pare străină literatura din regatul românesc și că ”limba rumînească cu greu poate fi înțeleasă de moldovanul basarabean”( Glasul Basarabiei, N 15, 21.07.1913. P.1). Este mai mult decît curioasă concluzia acestei gazete din martie 1914, cum că ”moldovenii din România cu greu ne înțeleg, iar noi anevoios îi înțelegem pe ei”( Glasul Basarabiei, N9(45), 2.03.1914. P. 1).
Era firesc ca în aceste condiții oamenii de cultură moldoveni să tindă să scrie într-o limbă înțeleasă de masele largi ale populației moldovenești, iar aceasta a servit drept impuls pentru a cultiva o limbă literară pentru moldovenii din Rusia. În lexicul acelor timpuri se întrebuința astfel de cuvinte precum кувынтелник (dicționar), тэлмач (traducător), букий (litere), ș.a., care în prezent au ieșit din uz. Însă aceste cuvinte erau înțelese de popor, fiindcă erau tradiționale. În acei ani nu toți credeau în viitorul limbii moldovenești. Editorul jurnalului de orientare monarhistă Наше объединение, ce apărea în satul moldovenesc Nișcani, I. Cecan în 1910, printre altele, scria: ”Personal cunosc prost limba moldovenească și, în general, eu sînt împotriva acestei limbi, care nu are viitor, fiindcă ea nu are intelectualitatea sa; aici, în Basarabia, nu sînt poeți, scriitori. Așa sau altfel, această limbă va pieri de la sine”.
Existau deci și astfel de declarații ale unui editor și redactor, care mărturisea pe șleau: ” Я сам язык молдавский плохо знаю”, și care habar nu avea de tradițiile culturii moldovenești, întîi de toate a celei scrise. Totuși acest I. Cecan se pronunța împotriva prigonirii limbii molodvenești, propunînd să fie lăsată în pace. Dînsul povestește și despre ”partida moldavofilă a clerului local”, însă ceea ce ne interesează aici este simplul motiv că în mediul sătesc moldovenesc numai această denumire era în circulație( Наше объединение, N. 2, 10.01.1910. С 4-7).
Glotonimul limba moldovenească se folosea în Moldova de Vest, dintre Carpați și Prut, și după alipirea ei la Valahia în 1862. Fostul participant al mișcării narodniciste din Rusia, apoi social-democrat român C. Dobrogeanu-Gherea, stabilindu-se la Iași, afirma că de acum oleacă vorbește moldovenește( Documente privind istoria României. Războiul pentru independență. Vol. I, partea I. Buc., 1954. P. 705).
Teatrologul, etnograful și folcloristul Teodor Burada întrebuințează în mod obișnuit denumirea limba moldovenească; în lucrările sale menționează înscenările teatrale în limba moldovenească, folosind tradițional această expresie în monografia sa despre istoria teatrului în Moldova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea( Burada T. Istoria teatrului în Moldova. Chișinău, 1991. P. 134, 143, 192).
Acestea sînt dovezi trainice ale înrădăcinării adînci a denumirii limba moldovenească în conștiința moldovenilor. Această realitate este confirmată și de epizodul descris de clasicul literaturii moldovenești Ion Creangă în vestita sa povestiree Ion Roată și Cuza vodă, ce redă convorbirea reprezentantului țăranilor în divanul ad-hoc al Moldovei din 1857, Ion Roată cu un boier tînăr. Țăranul l-a rugat pe boier: ”vorbiți mai pe moldovenește”( Creangă I. Opere. București, 1996. P.204).
Reiese că boierul vorbea mai puțin moldovenește, dar totuși moldovenește. Faptul că sub presingul muntenizării în Moldova au început a vorbi mai puțin moldovenește a făcut ca scrierile lui Ion Creangă – cel mai moldovan din scriitorii moldoveni, limba căruia este recunoscută în Moldova ca model, se editează la București însoțite de glosare întinse, ce explică românilor moldovenismele( Creangă I. Opere. București, 1996. P. 329-341).
Amintim, că Ion Creangă se afirmă plenar și definitiv în literatura moldovenească, în istoria culturii moldovenești în anii 70-80 ai veacului al XIX-lea, deci la 20 de ani după alipirea Moldovei la Valahia. Situația cu glosarele de la sfîrșitul operelor lui I. Creangă ar putea fi asemuită, dacă ar fi luată ca model, cu editarea romanelor lui V. Hugo cu explicarea franțuzismelor sau editarea creațiilor lui A. Cehov cu explicarea rusismelor. Acesta este rezultatul muntenizării/rumînizării – cauză care a făcut să se vorbească tot mai puțin moldovenește, adevărat moldovenește, în limba lui I. Neculce, I. Creangă, M. Sadoveanu, în limba moldovenilor. Moldovenismul lui I. Creangă, atașamentul său față de valorile moldovenești, de spiritul moldovenesc, de liba moldovenească sînt bine cunoscute.
Contra invaziei munteniste, celor care ”judecă muntenește” și ”hotăra muntenește” în defavoarea moldovenilor I. Creangă se plîngea în 1880 lui Ia. Negruzzi; a avut de discutat cu M.Eminescu. De altfel, și moștenirea lui M. Eminescu trebuie valorificată integral, nu pe calea smulgerii arbitrare din context numai a unor declarații, care, de regulă, aduc grave prejudicii imaginii poetului ca om de cultură, umanist și democrat( Шорников П. Молдавская самобытность. Тирасполь, 2007. С. 187-189; Степанюк В. Госсударственность молдавского народа. Исторические, политические и правовые аспекты. Кишинев, 2006. С. 131).
Termenul limba molodvenească s-a bucurat de o largă răspîndire și de o întrebuințare nestingherită nu numai în Moldova dintre Prut și Nistru, ci și la moldovenii din stînga Nistrului. Nu în zadar în Constituția Republicii Moldovenești (proiect), proclamate la 2 decembrie 1917, articolul 78, stabilea: limba molodvenească – limba de stat( Вехи молдавской госсударственности. Кишинёв, 2000. С 18). Mai mult: acest proiect a fost elaborat în condițiile de ocupație a Basarabiei de către armatele României regale. Cu toate că era persecutat de Comisariatul general al regimului românesc de ocupație, Congresul eparhial al preoților din Basarabia la 12.11.1918 a respins porunca de a oficia în ”limba română”, subliniind cu hotărîre: ”Trebuie să se știe că dacă limba moldovenească e păstrată în popor și astăzi, aceasta se datorește numai preoților, care și în vremea țarismului oficiau în moldovenește, cu toată asprimea legilor”( Stati V. Istoria Moldovei. Chișinău, 2002. P.305). Mai înainte,în ședința sa din 5.02. 1918, Sfatul Țării a luat în dezbateri propunerea de a declara egalitatea limbilor moldovenească și rusă în Republica Moldovenească( Левит И. Молдавская республика(ноябрь 1917 – ноябрь 1918). Кишинёв, 2000. С276).
Necesitatea de a deschide școli moldovenești în satele moldovenești din gubernia Herson, unde s-ar fi predat în limba moldovenească au exprimat-o și participanții Congresului moldovenilor din stînga Nistrului, care a avut loc la Tiraspol la 17-18decembrie 1917(Ла молдовений де песте Нистру.// Кувынт молдовенеск, 25.12.1917. П.3; Stati V. Moldovenii la răsărit de Nistru. Chișinău, 1995. P. 189-192). Această hotărîre a fost adoptată, cu toate că la congres au participat nu numai reprezentanții a 30 de sate din stînga Nistrului, dar și părtași ai orientării proromâne ca P. Halippa, șeful delegației Sfatului Țării la acest for, și O. Ghibu, care în cuvîntarea sa a promovat ideia cum că Ardealul, adică Transilvania ar fi patria poporului românesc.
Astfel, încă o dată ne repetăm: termenul limba moldovenească este de origine medievală, de o vîrstă cu etnonimul moldoveni – din veacul al XIII-lea, iar nu o ”născocire” din perioada de după 1812.
Cu mult înainte de acest an sînt cunoscute căteva gramatici ale limbii moldovenești. Una din ele – pentru învățarea limbilor moldovenească și rusă – a fost editată la Iași în 1789 de către Toader Școleru și avea ca anexă un dicționar ruso-moldovenesc din 1500 de cuvinte( Крачун Т. Очерки по истории развития школы и педагогической мысли в Молдавии. Кишинёв, 1969. С. 33; Кирияк В. Картя ши типарул ын Молдова. Кишинэу, 1977. П. 94). O altă Gramatică moldovenească a fost pregătită de arhimandritul Macarie în 1770( Молдован П. П. Молдаване в истории. Кишинёв, 1994. С. 132). O gramatică rusească în limba moldovenească a fost editată în 1819 la Chișinău( Краткая российская граматика с переводом на молдавский язык. Кишинёв, 1819). Tot la Chișinău în 1862 se tipărește un букварь pentru cei ce doresc să învețe buchiile slavone și moldovenești, foarte asemănător cu Букварул editat de Мihail Strelbițkii în 1794( Крачун Т. Очерки по истории развития школы и педагогической мысли в Молдавии. Кишинёв, 1969. С. 50).
Savanții ruși nu negau caracterul romanic al limbii moldovenești. Doar unii din ei considerau că moldovenii sînt de origine slavonă, dar nu este cazul să vedem aici numaidecît o diversiune. Pornind de la realitatea că limba moldovenească conține un număr considerabil de cuvinte slavone, știind că moldovenii de la începuturi foloseau buchiile slavone, că sînt pravoslavnici, rușii vedeau în moldoveni un neam apropiat și de aceea credeau că sînt slavi. Însă majoritatea absolută a rușilor cultivați, care trăiau în ținut, știau bine cine sînt moldovenii și ce prezintă limba lor. Autorul poate celei dintîi cărți care a apărut chiar după alipirea ținutului la Rusia, P. Cunițkii scria: ”Limba moldovenească este latina stricată și e foarte asemănătoare cu italiana”( Куницкий П. Краткое статистическое описание заднестровской области… СПб. 1819. С. 15). Aceeași constată și P. Sviniin, care a fost în Basarabia în 1816: ”Limba moldovenească este de origine latină și a păstrat în temelia ei mai multe cuvinte vechi originare romane decît italiana, folosită chiar la Roma”( Свиньин П. Описание Бессарабской области. // ЗООИД, т.6. Одесса, 1867. С. 220).
P. Sviniin continuă: ”Moldovenii (din dreapta Prutului – V. G.) se uită cu nădejde la Basarabia, ca la o precursoare a soartei lor în viitor, iar turcii, la rîndul lor, în tot felul se stăruie să tempereze devotamentul acestui popor față de Rusia”( Свиньин П. Описание Бессарабской области. // ЗООИД, т.6. Одесса, 1867. С. 244).
P. Sviniin s-a reținut în Basarabia puțin timp. Alexandru Veltman a trăit aici mai mulți ani și ca topograf a cutreierat ținutul în lung și în lat. Dînsul cunoștea bine meleagurile noastre și s-a familiarizat atît de bine cu limba moldovenească încît în repetate rînduri întrebuințează cuvinte moldovenești în scrierile sale. El a scris o scurtă Istorie a Basarabiei, alte lucrări despre Moldova din acea vreme. În paginile lor în permanență sînt menționați moldovenii, limba, tradițiile și obiceiurile lor( Вельтман А. Избранное. М., 1989. С. 433, 446, 448, 455, 462, 487, 500, 517 ).
Despre moldoveni și despre limba lor au scris și alți topografi ruși, membri ai echipei lui A. Veltman în Basarabia. Unul din ei, praporșcicul F. Lughinin ne-a lăsat observații prețioase, inclusiv despre un alt topograf – viitorul guvernator Fanton de Veraion. Printre altele, F. Lughinin scria: ”În Fanton am observat o schimbare… El de acum multe știe moldovenește (по-молдавански). Urmînd exemplul lui am cumpărat o gramatică și am să învăț”( Вельтман А. Избранное. М., 1989. С. 553). Astfel de mărturii pot fi aduse o mare mulțime. Evident, ofițerii ruși au putut afla de limba moldovenească numai de la moldoveni, care în acele vremi nu cunoșteau limba rusă. Cu privire la funcționarea limbii moldovenești după 1812avem și alte informații. În 1816 locuitorii satului Frecăței din preajma Izmalului s-au jeluit că nu înțeleg slujbele în biserică făcute de un preot rus, ce venise de vreo doi ani, ”pentru că înțeleg numai limba moldovenească”, și rugau să le trimită un alt preot, care ar fi cunoscut limba poporului și obiceiurile locale( Tomescu C. Diferite știri din consiliul eparhial Chișinău. //Arhivele Basarabiei. 1939, N. 1-4. P. 61-62).
Țăranii Basarabiei își numeau limba moldovenească, iar nu altcumva. Tot moldoveenască o numesc și moldovenii din Bucovina după alipirea la Austria. Ierodiaconul moldovan Arsenie, fost călugăr la mănăstirea Neamț, și care a slujit un timp la mitropolia din Iași, invitat de mitropolitul Gavriil la Chișinău, își amintea că, făcînd școala primară la Cernăuți, a învățat limbile moldovenească și germană.
Dacă, după cum declară Frontul popular ( azi PPCD, PL etc.), limba moldovenească a fost inventată de împăratl rus Alexandru I, cine atunci a inventat limba moldovenească în Bucovina? După logica ”frontistă” ar reieși că la nordul Moldovei a făcut limba moldovenească împăratul austriac, care avea atunci titlul de împărat al Sfîntului imperiu roman de nație germană( Arhivele Basarabiei. Chișinău, 1936, N 46. P. 248). În 1775, cînd Bucovina a intrat în componența acestui imperiu, la tronul lui se afla Maria Terezia. Reiese că ea a născocit limba moldovenească, iar Alexandru I a fost doar un plagiator ingrat. Aceasta e logica ”frontistă” și a epigonilor de astăzi. După cîte se vede, dînșii încă n-au aflat că fostul domnitor al Moldovei Petru Șchiopul, stabilindu-se în 1591 în Austria, în Tirol, și-a luat o parte din biblioteca sa. În registrul de limbă germană al cărților din această bibliotecă se află Psaltirea lui David, tradusă din limba slavonă în limba moldovenească( Стати В. История Молдовы. Кишинёв, 2003. С. 145). Astfel,în Germania de acum în veacul al XVI-lea știau de limba moldovenească. N-ar fi avut nici un rost, ca lingviștii ruși după 1812 să născocească o limbă cunoscută în Europa din secolul XVI cel puțin.Cu atît mai mult că chiar și în Turcia știau despre limba moldovenească. Astfel, la 14 iunie 1856 domnul Valahiei Barbu Știrbei în scrisoarea către ministrul afacerilor externe al Turciei M. Fuad relata despre răspîndirea în Valahia a unor publicații antiunioniste în … limba moldovenească. Domnitorul valah аstfel se îndreptățea: era vorba doar de niște tipărituri străine, de provenire moldovenească. Faptul că domnitorul valah știa despre limba moldovenească nu e de mirare, dar reiese că și diriguitorul politicii externe turcești știa despre existența acestei limbi( Iorga N. Corespondența lui Știrbei vodă. I.Corespondența politică. Buc., 1904.P.618-619). Spre deosebire de anumiți contemporani ai noștri, care se fac a nu ști și nici nu vor să recunoască că știu de această realitate lingvistică.
Se cuvine să amintim că majoritatea absolută a lingviștilor ruși de pînă la 1917 și din perioada sovietică – nu numai romaniști, ci și slaviști – A.Cociubinskii, A. Sobolevskii, L. Șcerba, A. Iațimirskii, Gh. Stepanov, R. Budagov, M. Serghievskii, V. Șișmariov ș. a. au menționat caracterul romanic al limbii moldovenești. Declarațiile unor filologi contemporani chișinăuieni cum că academicianul V. Șișmariov n-a întrebuințat termenul limba moldovenească sînt cel puțin, nostime. L-a folosit, în repetate rînduri( Шишмарёв В. Романские языки Юго-Восточной Европы и национальный язык Молдавской СССР.// Вопросы молдавского языкознания. Москва, 1953. С. 112, 113, 114, 118, 119; Шишмарёв В. Романские поселения на юге России. Ленинград, 1975. С. 82, 89, 91 ).

Reclame